Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

405.574

‒ 62.200

343.374

23.593

366.967

‒ 56.408

‒ 57.131

1.224

882

          

Uitgaven

436.166

‒ 62.200

373.966

28.263

402.229

‒ 56.408

‒ 57.131

1.224

882

Waarvan juridisch verplicht

98,6%

   

99,0%

    
          

1. Passend sport- en beweegaanbod

976

0

976

508

1.484

9

0

0

0

          

Subsidies

976

0

976

508

1.484

9

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

976

0

976

508

1.484

9

0

0

0

          

2. Uitblinken in sport

1.284

0

1.284

34

1.318

0

0

0

0

          

Subsidies

1.284

0

1.284

34

1.318

0

0

0

0

Uitblinken in sport

1.284

0

1.284

34

1.318

0

0

0

0

          

4. Sport verenigt Nederland

433.906

‒ 62.200

371.706

27.721

399.427

‒ 56.417

‒ 57.131

1.224

882

          

Subsidies

162.809

100

162.909

20.170

183.079

‒ 1.575

‒ 8.060

‒ 5.887

‒ 6.235

Sportakkoord

68.207

100

68.307

5.264

73.571

5.854

‒ 77

2.065

1.982

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

86.871

0

86.871

14.730

101.601

‒ 7.687

‒ 8.314

‒ 8.345

‒ 8.593

Kennis en innovatie

7.731

0

7.731

176

7.907

258

331

393

376

          

Inkomensoverdrachten

13.340

0

13.340

475

13.815

437

441

441

441

Financiële voorziening topsporters

13.340

0

13.340

475

13.815

437

441

441

441

          

Opdrachten

4.143

0

4.143

297

4.440

139

12

12

12

Sportakkoord

3.927

0

3.927

267

4.194

135

8

8

8

Kennis en innovatie

216

0

216

30

246

4

4

4

4

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.472

0

2.472

255

2.727

255

255

255

257

Dopingautoriteit

2.472

0

2.472

255

2.727

255

255

255

257

          

Bijdragen aan medeoverheden

177.924

0

177.924

15.341

193.265

14.661

14.705

4.707

4.710

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

177.924

0

177.924

4.676

182.600

4.661

4.705

4.707

4.710

Sportakkoord

0

0

0

10.665

10.665

10.000

10.000

0

0

          

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

0

230

95

325

95

95

95

95

Dopingbestrijding

230

0

230

95

325

95

95

95

95

          

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

72.988

‒ 62.300

10.688

‒ 8.912

1.776

‒ 70.429

‒ 64.579

1.601

1.602

Sportakkoord

72.988

‒ 62.300

10.688

‒ 8.912

1.776

‒ 70.429

‒ 64.579

1.601

1.602

          

Ontvangsten

740

0

740

0

740

0

0

0

0

Overige

740

0

740

0

740

0

0

0

0

Toelichting
4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

SportakkoordVoor het uitvoeren van het aanvalsplan discriminatie en racisme is € 4,2 miljoen beschikbaar. Ook is € 1,8 miljoen voor loonbijstelling beschikbaar. Daarnaast is budgettair neutraal binnen de sportbegroting € 0,6 miljoen overgeheveld naar andere instrumenten om de uitgaven vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden, en heeft een aantal mutaties van beperkte omvang van € 0,1 miljoen plaatsgevonden.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesEr is € 25,0 miljoen voor de BOSA-regeling beschikbaar gekomen. Ook is 2,3 miljoen loonbijstelling beschikbaar gesteld. Daarnaast vindt er vanwege budgettair neutrale verschuivingen en voor de uitvoeringskosten BOSA/SPUK een aanpassing plaats.

Overig: Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen (COVID-19)Vanuit de Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen kunnen sportverenigingen een lening afsluiten. Er wordt € 10,5 miljoen gestort in de Stichting waarborgfonds om leningen in verband met COVID-19 mogelijk te maken.

Bijdragen aan medeoverheden

Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesEr is een bedrag van € 4,7 miljoen voor loonbijstelling voor de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) beschikbaar.

Sportakkoord Er is budgettair neutraal binnen de begroting € 10,7 miljoen overgeheveld van een ander instrument (bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Vanaf dit instrument worden middelen beschikbaar gesteld voor lokale overheden om een procesbegeleider aan te kunnen stellen en om lokale coalities te ondersteunen bij de uitvoering van hun lokale sportakkoord.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

GF: Inclusief sportenGemeenten stellen professionals aan als buurtsportcoaches. Zij leggen verbindingen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. Vanuit VWS is bij de Nota van Wijziging in 2020 € 62,3 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds.

SportakkoordEr is budgettair neutraal binnen de begroting € 10,7 miljoen overgeheveld naar een ander instrument (bijdragen aan medeoverheden) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden.

Daarnaast is er loonbijstelling beschikbaar gesteld en heeft een aantal mutaties van beperkte omvang plaatsgevonden. In totaal gaat het om € 1,8 miljoen aan mutaties.

Licence