Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Jeugd

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

95.773

11.500

107.273

48.164

155.437

39.964

40.355

27.255

27.187

          

Uitgaven

95.773

11.500

107.273

58.164

165.437

39.964

40.355

27.255

27.187

 

93,5%

   

97,9%

    
          

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

95.773

11.500

107.273

58.164

165.437

39.964

40.355

27.255

27.187

          

Subsidies

85.859

11.500

97.359

58.063

155.422

39.432

39.891

27.074

27.006

Kennis en informatiebeleid

6.825

0

6.825

4.330

11.155

4.518

4.428

4.404

4.388

Jeugdbeleid

60.749

11.500

72.249

54.635

126.884

35.459

36.139

23.379

23.347

Jeugdstelsel

18.285

0

18.285

‒ 902

17.383

‒ 545

‒ 676

‒ 709

‒ 729

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Opdrachten

8.366

0

8.366

68

8.434

499

430

147

147

Kennis en informatiebeleid

1.652

0

1.652

27

1.679

27

27

31

31

Jeugdbeleid

6.714

0

6.714

41

6.755

472

403

116

116

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan agentschappen

1.331

0

1.331

28

1.359

28

29

29

29

Overige

1.331

0

1.331

28

1.359

28

29

29

29

          

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

217

0

217

5

222

5

5

5

5

Overige

217

0

217

5

222

5

5

5

5

          

Ontvangsten

26.085

0

26.085

0

26.085

0

0

0

0

Overige

26.085

0

26.085

0

26.085

0

0

0

0

Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Kennis en informatiebeleidDe voornaamste oorzaak van de wijziging op dit hoofdbudget is de mutatie vanuit subsidies Zorg voor de Jeugd naar subsidies Kennis en beleidsinformatie van € 4,3 miljoen, om de structurele ophoging van de instellingssubsidie aan het Nederlandse Jeugdinstituut (NJI) op te vangen. De overige mutaties betreffen diverse reguliere en technische mutaties voor kennis en informatiebeleid.

JeugbeleidOm de continuïteit van cruciale jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te waarborgen is sinds 1 januari 2019 de Jeugdautoriteit operationeel. De Jeugdautoriteit werkt voor de zomer van 2020 aan een ontwikkelagenda om het doel en de taken van de Jeugdautoriteit verder vorm te geven en instrumenten te ontwikkelen ten behoeve van de continuïteit van jeugdhulp en het voorkomen van schoksgewijze bewegingen in het zorglandschap. Daarnaast wordt onderzocht of verbeterprogramma’s waarbij gemeenten en aanbieders van cruciale jeugdhulp niet vrijblijvend ondersteund worden van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit is van belang voor een betere organisatie van cruciale jeugdhulp. De totale mutatie is € 54,6 miljoen.

Licence