Base description which applies to whole site
+

3.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

42.491

57.325

3.562

6.237

67.124

      

Uitgaven

43.374

59.491

3.553

3.271

66.315

waarvan juridisch verplicht

 

83%

  

88%

      

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

43.374

59.491

3.553

3.221

66.315

Opdrachten

6.360

9.427

819

‒ 2.643

7.603

Uitvoering Int HGIS

3.314

5.870

31

‒ 2.640

3.261

Uitvoering niet-HGIS

1.376

3.341

870

‒ 203

4.008

Overige opdrachten

1.670

216

‒ 82

200

334

Subsidies

274

480

0

0

480

Interreg

244

449

  

449

Overige Subsidies

30

31

0

0

31

Bijdragen aan agentschappen

34.271

44.176

2.734

3.274

50.184

Bijdrage aan agentschap RWS

263

326

0

0

326

Bijdrage aan agentschap RIVM

26.626

33.559

2.544

2.506

38.609

Bijdrage aan agentschap RVO

7.382

10.291

190

768

11.249

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.469

4.008

0

1.390

5.398

Bijdragen HGIS

2.469

2.669

0

1.390

4.059

Bijdragen niet HGIS

0

1.339

0

0

1.339

Bekostiging

0

1.400

0

1.250

2.650

Global Center on Adaptation (GCA)

0

1.400

0

1.250

2.650

      

Ontvangsten

0

0

0

1.035

1.035

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van een herschikking binnen de HGIS-budgetten op dit artikel, waarbij € 1,3 miljoen is overgeboekt naar het financieel instrument bekostiging ten behoeve van betalingen aan het Global Center on Adaptation (GCA).

Hiernaast is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het financieel instrument ‘bijdragen aan (inter)nationale organisaties' ten behoeve van de ontwikkeling van een online kennis- en dataplatform dat gelanceerd wordt tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari 2021.

Bijdragen aan agentschappen

De totale bijdragen aan agentschappen is per saldo met € 3,2 miljoen toegenomen. Dit betreft met name een overboeking van € 1,2 miljoen van artikel 20 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM met betrekking op de uitvoering van de centrale voorziening geluidgegevens (CVGG).

Daarnaast zijn uit diverse artikelen middelen overgeboekt naar artikel 19 ten behoeve van het uitvoeren van verscheidene werkzaamheden, waaronder € 0,6 mln. voor onderzoek naar PFAS in water door RIVM, € 0,4 miljoen voor de programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid door RIVM, € 0,6 miljoen voor buyergroups door RVO en € 0,4 miljoen voor het uitvoeren van de subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk door RVO.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

De ophoging van de bijdragen aan (inter)nationale organisaties is met name het gevolg van een herschikking van de HGIS-budgetten op artikel 19, waarbij € 1,4 miljoen is overgeboekt van het financieel instrument opdrachten ten behoeve van de ontwikkeling van een online kennis- en dataplatform dat gelanceerd zal worden tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari 2021.

Bekostiging

De ophoging met € 1,3 miljoen is volledig het gevolg van een herschikking binnen de HGIS-middelen op artikel 19 ten behoeve van de bekosting van het GCA.

Ontvangsten

De ophoging van het ontvangstenbudget met € 1,0 miljoen wordt veroorzaakt door de afwikkeling van de RVO-opdracht over 2019. RVO heeft in 2019 minder uitgaven gerealiseerd dan het voorschot over 2019, waardoor € 1 miljoen is teruggeboekt naar artikel 19.

Licence