Base description which applies to whole site
+

2.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020–2021, 35570-XII, nr. 100) is een overschrijding op het kasbudget van € 2,9 miljoen aangekondigd als gevolg van diverse extra uitgaven. Ook is een verwachte overschrijding van het verplichtingenbudget van € 2,8 miljoen gemeld. Deze overschrijdingen hebben zich voorgedaan, maar niet in de decemberbrief gemelde omvang.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met circa € 2,6 miljoen overschreden. Dit komt onder meer door de mutaties die hieronder worden toegelicht. Daarnaast is er vanuit artikel 22 € 1,1 miljoen aan verplichtingen overgeboekt naar artikel 19 om ruimte ten behoeve van onvoorziene uitgaven voor de Climate Action Summit (CAS) vrij te maken. Deze uitgaven hebben uiteindelijk niet plaatsgevonden, maar de verplichtingen zijn wel aangegaan.

Uitgaven

2. Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

1. Opdrachten

Per saldo neemt het opdrachtenbudget met € 1,4 miljoen toe. Dit komt met name door een desaldering van € 1,7 miljoen vanwege de ontvlechting van het Global Center on Adaptation (GCA) van IenW. Wat betreft de bijdrage van de donoren en meer specifiek de overeenkomsten tussen IenW enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada anderzijds, is het echter niet gelukt om deze in 2020 over te dragen aan het GCA. Het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben hun toegezegde bijdrage à € 1,7 miljoen overgemaakt aan IenW en de bedragen worden dit jaar nog doorgestort naar de Stichting GCA. Door deze desaldering neemt het opdrachtenbudget op artikel 19 met eenzelfde bedrag toe.

Tevens waren er enkele onderschrijdingen op de opdrachtenbudgetten voor diverse projecten à € 0,3 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn met € 1,8 miljoen toegenomen door bovengenoemde desaldering met betrekking tot het Global Center on Adaptation (GCA). Daarnaast waren er nog enkele kleinere ontvangsten.

Licence