Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art.18 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2) incl ISB

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

21.714

28.808

16.585

42.016

87.409

      

Uitgaven

39.881

44.794

16.648

21.098

82.540

waarvan juridisch verplicht

 

49%

  

46%

      

1 Scheepvaart en havens

39.881

44.794

16.648

21.098

82.540

Opdrachten

35.139

25.232

208

‒ 3.289

22.151

Caribisch Nederland

12.500

165

0

‒ 50

115

Topsector logistiek

13.994

15.804

0

‒ 125

15.679

Overige Opdrachten

8.645

9.263

208

‒ 3.114

6.357

Subsidies

1.764

1.795

9.440

‒ 3.450

7.785

Verduurzaming binnenvaart

0

0

4.000

‒ 4.000

0

Stimulering elektrisch varen

0

0

5.440

0

5.440

Overige Subsidies

1.764

1.795

0

550

2.345

Bijdragen aan agentschappen

1.405

1.704

0

‒ 52

1.652

Bijdrage aan agentschap RWS

1.405

1.454

0

‒ 52

1.402

Overige bijdragen aan agentschappen

0

250

0

0

250

Bijdragen aan medeoverheden

0

14.500

7.000

27.888

49.388

Bijdrage gemeente Tilburg

0

0

4.750

0

4.750

Bijdrage provincie Noord-Holland

0

0

0

27.638

27.638

Bijdrage Caribisch Nederland

0

14.500

2.250

0

16.750

Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

250

250

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.573

1.563

0

1

1.564

Bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)

1.064

1.064

0

0

1.064

Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties

509

499

0

1

500

      

Ontvangsten

784

884

0

‒ 220

664

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 42,0 miljoen is met name het gevolg van twee overboekingen vanuit artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds voor een specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (€ 27,6 miljoen) en voor het vervolg van de Topsector Logistiek voor de jaren 2021 tot en met 2023 (€ 19,2 miljoen) en vertraging van de subsidieregeling Retrofit (€ 4 miljoen). De niet-bestede middelen schuiven door van 2020 naar 2021.

Uitgaven

1 Scheepvaart en havens

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,3 miljoen is met name het gevolg van een overboeking naar OCW voor het Nationale Wetenschapsagenda programma Living Lab Binnenvaart (€ 1,5 miljoen), een overboeking naar EZK voor de bijdrage 2020 aan vervoerkamer ACM inzake Loodsenwet en Zeehavenverordening (€ 0,3 miljoen), een overboeking naar het instrument subsidies voor de tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 0,5 miljoen), een overboeking naar het instrument bijdragen aan medeoverheden voor een drietal specifieke uitkeringen inzake proefnemingen varend ontgassen (€ 0,3 miljoen) en een overboeking naar artikel 98 ter dekking van het tekort op de personele uitgaven van DGLM (€ 0,6 miljoen).

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget met € 3,5 miljoen is het gevolg van vertraging van de subsidieregeling Retrofit (€ 4 miljoen). De niet-bestede middelen schuiven door van 2020 naar 2021. En een overboeking vanuit het instrument opdrachten voor de tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 0,5 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden

De verhoging van het budget bijdragen aan medeoverheden met € 27,9 miljoen is het gevolg van een overboeking vanuit artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds voor een specifieke uitkering aan de provincie Noord-Holland voor het realiseren van de Energiehaven IJmuiden (€ 27,6 miljoen). Deze vloeit voort uit het convenant tussen de Staat, provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Tata Steel. Doel van de specifieke uitkering is het saneren van een baggerdepot en de realisatie van een werkhaven die voornamelijk bestemd is voor werkzaamheden in het kader van de energietransitie zoals werkzaamheden voor de realisatie en onderhoud van windparken op zee. De verhoging van budget wordt tevens veroorzaakt door een overboeking vanuit het instrument opdrachten voor een drietal specifieke uitkeringen inzake proefnemingen varend ontgassen (€ 0,3 miljoen).

Licence