Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

12.668

‒ 629

12.039

    

Uitgaven

11.972

‒ 629

11.343

    

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

11.972

‒ 629

11.343

Opdrachten

3.984

‒ 559

3.425

Uitvoering Intereg

282

‒ 1

281

Uitvoering HGIS

793

‒ 210

583

Uitvoering niet-HGIS

1.756

91

1.847

Overige opdrachten

1.153

‒ 439

714

Subsidies

1.692

‒ 700

992

Interreg

1.622

‒ 700

922

Overige subsidies

70

0

70

Bijdragen aan agentschappen

2.885

0

2.885

Waarvan Bijdragen aan RIVM

142

0

142

Waarvan Bijdragen aan RWS

644

0

644

Waarvan Bijdragen aan RVO

2.099

0

2.099

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

3.011

630

3.641

Waarvan bijdragen HGIS

2.811

180

2.991

Waarvan bijdragen niet-HGIS

200

450

650

Bekostiging

400

0

400

Bekostiging GCA

400

0

400

Overige bekostiging

0

0

0

    

Ontvangsten

312

257

569

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,6 miljoen verlaagd. Dat wordt veroorzaakt door diverse kleine uitgavenmutaties. Gezien deze kleiner zijn dan de gehanteerde norm worden deze niet toegelicht (zie leeswijzer).

Uitgaven

De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence