Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 12 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

23.374

85.885

0

‒ 5.930

79.955

      

Uitgaven

26.572

90.543

0

‒ 5.930

84.613

      

1. Internationale samenwerking

     

Opdrachten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

900

900

0

0

900

Overige

900

900

0

0

900

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.582

65.594

0

‒ 1.330

64.264

World Health Organization

2.968

2.968

0

0

2.968

EMA

0

5.409

0

5.070

10.479

Overige

1.614

57.217

0

‒ 6.400

50.817

      

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

     

Bijdragen aan agentschappen

16.090

19.049

0

‒ 4.600

14.449

Eigenaarsbijdrage RIVM

15.990

18.949

0

‒ 4.600

14.349

Eigenaarsbijdrage aCBG

100

100

0

0

100

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

0

0

      

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

     

Garanties

5.000

5.000

0

0

5.000

Overige

5.000

5.000

0

0

5.000

      

Ontvangsten

0

8.331

500

0

8.831

Overige

0

8.331

500

0

8.831

Toelichting
1. Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

EMA

Er vindt een technische correctie (€ 5,1 miljoen) plaats om het budget voor EMA op de juiste plek in de begroting te zetten.

Overige

Als gevolg van corona zijn een aantal beleidsactiviteiten niet tot uitputting gekomen (€ 0,3 miljoen). Daarnaast schuift de tabaksconferentie door naar 2021 (€ 1 miljoen).

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De eigenaarsbijdrage aan de RIVM wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. Er is sprake van een bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling vanwege de invoering van het Individuele Keuze Budget (€ 0,4 miljoen). Ook vindt vanuit de eigenaarsbijdrage van het RIVM een overheveling plaats naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,1 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 2,9 miljoen plaatsgevonden en deze dient als dekking voor de plekken waar de onderuitputting zich niet heeft voorgedaan.

Licence