Base description which applies to whole site

5 5.1 Artikel 9 Algemeen

In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.

Het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het stimuleren, afstemmen en waarborgen van internationale samenwerking op de beleidsterreinen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op specifieke gebieden wordt hiertoe nadrukkelijk samengewerkt met andere ministeries. Vooral de samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse Zaken (WHO/VN, drugs, Covid19/reizen, geneesmiddelenbeleid, strategische autonomie en life sciences and health en HIV/Aids), Justitie en Veiligheid (drugs en radicalisering), Economische Zaken en Klimaat (life sciences and health, geneesmiddelenbeleid en strategische autonomie), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (antimicrobiële resistentie en gezonde voeding & voedselveiligheid) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sociale zekerheid), is hierbij van belang.

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting2

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

18.688

33.790

52.910

76.454

112.258

23.374

88.884

        

Uitgaven

21.398

33.369

53.691

34.920

121.442

26.572

94.870

        

1. Internationale samenwerking

6.274

6.854

4.178

10.203

102.681

5.482

97.199

Opdrachten

1.873

9

1

0

0

0

0

Overige

1.873

9

1

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

328

578

878

962

900

900

0

Overige

328

578

878

962

900

900

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.073

6.267

3.299

9.241

101.781

4.582

97.199

World Health Organization

3.488

3.150

2.990

2.906

2.968

2.968

0

EMA

0

0

0

0

5.071

0

5.071

Overige

585

3.117

309

6.335

93.742

1.614

92.128

        

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

15.124

21.515

44.513

19.717

13.761

16.090

‒ 2.329

Bekostiging

15.124

0

0

0

0

0

 

Overige

15.124

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

21.515

44.513

19.717

13.761

16.090

‒ 2.329

Eigenaarsbijdrage RIVM

0

19.703

27.990

18.864

13.661

15.990

‒ 2.329

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

1.812

4.448

500

100

100

0

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

12.075

353

0

0

0

        

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Garanties

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Overige

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

        

Ontvangsten

597

5.278

632

11.534

8.369

0

8.369

Overige

597

5.278

632

11.534

8.369

0

8.369

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Verplichtingen

De verplichtingen zijn ongeveer € 89 miljoen hoger dan begroot. De toename hangt grotendeels samen met de bij de uitgaven toegelichte mutaties.

1. Internationale samenwerking

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

EMA

Vanwege het karakter van de EMA-bijdragen heeft bij eerste suppletoire begroting een (technische) budgetoverheveling plaatsgevonden vanuit artikel 10 (€ 5,4 miljoen) en worden de daarmee samenhangende uitgaven ook op artikel 9 verantwoord.

Overig

De hogere realisatie op overig hangt samen met de Nederlandse bijdrage aan de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) voor vaccinonderzoek (€ 50 miljoen). Daarnaast is een bijdrage van € 43,1 miljoen gedaan t.b.v. het Emergency Support Instrument (ESI) van de Europese Commissie. Deze bijdrage is om aanvullende vaccins te verkrijgen en hiervoor leveringsovereenkomsten met farmaceutische bedrijven af te sluiten. Om deze verbintenissen aan te kunnen gaan, heeft de ESI een verzoek gedaan o.a. aan Nederland voor aanvullende funding. De tabaksconferentie (COP9/MOP2) welke voor 2020 gepland was, is doorgeschoven naar 2021 waardoor de uitgaven € 1 miljoen lager uitvallen.

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Eigenaarsbijdrage RIVM

De eigenaarsbijdrage is circa 2,3 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Enerzijds heeft een bijstelling plaatsgevonden van € 0,7 miljoen in verband met het uitdelen van loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is negatieve eigen vermogen van de RIVM ultimo 2019 vanuit de eigenaar tot de minimum-omvang aangezuiverd (€ 1,1 miljoen). Ook heeft vanuit deze bijdrage een overheveling plaatsgevonden naar het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,1 miljoen). Ter dekking van VWS-brede knelpunten is bij najaarsnota een bijdrage geleverd van € 2,9 miljoen.

Ontvangsten

Bij eerste suppletoire begroting 2020 heeft een terugbetaling van het surplus Eigen Vermogen ultimo 2020 van het aCBG (€ 1,9 miljoen) en het CIBG (€ 6,4 miljoen) aan het moederdepartement plaatsgevonden.

Licence