Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

338.243

415.201

8.386

31.538

455.125

      

Uitgaven

340.989

419.025

8.386

31.485

458.896

Personele uitgaven

261.246

304.242

8.272

21.056

333.570

waarvan eigen personeel

248.371

275.405

7.375

4.239

287.019

waarvan inhuur externen

9.474

25.436

785

16.717

42.938

waarvan overige personele uitgaven

3.401

3.401

112

100

3.613

Materiële uitgaven

79.743

114.783

114

10.429

125.326

waarvan ICT

7.148

16.267

‒ 699

26

15.594

waarvan bijdrage aan SSO's

50.021

58.038

0

‒ 2.389

55.649

waarvan overige materiële uitgaven

22.574

40.478

813

12.792

54.083

      

Ontvangsten

8.603

26.195

2.038

632

28.865

Overige

8.603

26.195

2.038

632

28.865

Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

340.989

419.025

8386

31485

458.896

      

Personele uitgaven kerndepartement

160.703

200.746

4738

22249

227.733

waarvan eigen personeel

149.970

174.163

4261

6292

184.716

waarvan externe inhuur

8.121

23.971

391

15857

40.219

waarvan overige personele uitgaven

2.612

2.612

86

100

2.798

      

Materiële uitgaven kerndepartement

57.782

87.465

‒ 8

10533

97.990

waarvan ICT

2.524

6.739

‒ 699

‒ 465

5.575

waarvan bijdrage SSO's

45.701

53.713

0

‒ 2248

51.465

waarvan overige materiële uitgaven

9.557

27.013

691

13246

40.950

      

Personele uitgaven inspecties

80.479

80.972

2886

‒ 2073

81.785

waarvan eigen personeel

78.670

79.163

2827

‒ 2073

79.917

waarvan externe inhuur

1.020

1.020

33

0

1.053

waarvan overige personele uitgaven

789

789

26

0

815

      

Materiële uitgaven inspecties

16.865

20.065

122

236

20.423

waarvan ICT

3.850

7.050

0

0

7.050

waarvan bijdrage SSO's

3.950

3.950

0

0

3.950

waarvan overige materiële uitgaven

9.065

9.065

122

236

9.423

      

Personele uitgaven SCP en raden

20.064

22.524

648

880

24.052

waarvan eigen personeel

19.731

22.079

287

20

22.386

waarvan externe inhuur

333

445

361

860

1.666

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

      

Materiële uitgaven SCP en raden

5.096

7.253

0

‒ 340

6.913

waarvan ICT

774

2.478

0

491

2.969

waarvan bijdrage SSO's

370

375

0

‒ 141

234

waarvan overige materiële uitgaven

3.952

4.400

0

‒ 690

3.710

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele- en materiële uitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Het budget voor eigen personeel binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 10,6 miljoen. De verdeling van de loonbijstelling (o.m. vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget) en de doorwerking van de CAO-Rijk zorgt voor een budgetbijstelling van € 9,3 miljoen. De bijdrage aan PD-Alt is in totaal met € 10,5 miljoen bijgesteld. In verband met de niet volledige realisatie van de banenafspraak vanwege corona is sprake van onderbesteding. In totaal wordt het budget verminderd met € 5,1 miljoen.

De budgetten van DUS-I worden herschikt over de correcte artikelonderdelen. Dit zorgt voor een budgetverlaging op dit artikelonderdeel van € 4,3 miljoen. Voor de uitvoering van de bonusregeling wordt € 4 miljoen overgeheveld vanuit artikel 4.

Het budget voor reiskosten wordt vanwege het thuiswerken met € 1,5 miljoen verlaagd. Ook een aantal beleidsactiviteiten vindt geen doorgang. Zodoende is het budget hiervoor verlaagd met € 1,0 miljoen. De pseudopremie voor het Eigen Risicodragerschap (ERD) wordt door middel van een desaldering van € 1,9 miljoen verwerkt (zie ook bij ontvangsten artikel 10).

Ten slotte is sprake van een groot aantal mee- en tegenvallers.

Het budget voor externe inhuur binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 16,2 miljoen. Vanwege hogere uitgaven voor een tweetal ICT-projecten vindt een bijstelling plaats met € 2,3 miljoen. Voor de externe inhuur op juridisch gebied wordt € 1,2 miljoen aan het budget toegevoegd. Daarnaast wordt het budget met € 0,2 miljoen verhoogd in verband met de toedeling van de loonbijstelling aan dit artikelonderdeel. Om budgetten op het correcte artikelonderdeel te plaatsen vindt een herschikking plaats van € 8,3 miljoen. Tenslotte is sprake van een aantal kleinere mee en tegenvallers, ad. € 3,9 miljoen.

Materiële uitgaven kerndepartement

De overige materiële uitgaven worden per saldo met € 13,9 miljoen verhoogd. Voor de afbouw en versnelling van een BSL-III-lab wordt het budget voor PD-Alt op dit artikel onderdeel verhoogd met € 13,3 miljoen. Voor incidentele uitgaven in verband met de transitie van PD-Alt wordt € 2,9 miljoen aan het budget toegevoegd. Als gevolg van de corona zijn een aantal beleidsactiviteiten niet doorgegaan en/of doorgeschoven. Dit zorgt voor een lagere realisatie van € 2,4 miljoen (inclusief HGIS-middelen). Vanuit artikel 3 wordt € 0,7 miljoen overgeheveld voor het Programma Aanbesteden in het Sociaal Domein. Tenslotte zorgt een aantal kleinere mee- en tegenvallers en overige mutaties voor een afname van het budget met € 0,8 miljoen.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden

Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden

Bij de inspectiediensten wordt het budget voor eigen personeel enerzijds verhoogd met € 5,8 miljoen. Deze toevoeging houdt verband met de doorwerking CAO-Rijk en uitdeling loon- en prijsontwikkeling als gevolg van het Individueel Keuzebudget en de realisatie van de banenafspraak. Daarnaast is sprake van een aantal kleine overhevelingen van directies ad € 0,4 miljoen. Anderzijds is er door de coronacrisis een lagere realisatie van € 5,5 miljoen. Zo is door de IGJ besloten om tijdelijk de werving van nieuw personeel op te schorten. Dit leidt tot vrijval in 2020.

Ontvangsten

Er is sprake van hogere ontvangsten welke via een desaldering aan het ontvangsten budget worden toegevoegd, ad. € 2,7 miljoen. Dit betreft onder meer de ontvangen pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD) (€ 1,9 miljoen) en hogere ontvangsten van (externe) opdrachtgevers (€ 0,6 miljoen).

Licence