Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 13 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

23.374

0

23.374

62.511

85.885

3.583

4.146

3.921

3.696

          

Uitgaven

26.572

0

26.572

63.971

90.543

4.483

4.146

3.921

3.696

          

1. Internationale samenwerking

5.482

0

5.482

61.012

66.494

4.027

3.802

3.577

3.352

          

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan agentschappen

900

0

900

0

900

0

0

0

0

Overige

900

0

900

0

900

0

0

0

0

          

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.582

0

4.582

61.012

65.594

4.027

3.802

3.577

3.352

World Health Organization

2.968

0

2.968

0

2.968

0

0

0

0

EMA

0

0

0

5.409

5.409

4.027

3.802

3.577

3.352

Overige

1.614

0

1.614

55.603

57.217

0

0

0

0

          

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

16.090

0

16.090

2.959

19.049

456

344

344

344

          

Bijdragen aan agentschappen

16.090

0

16.090

2.959

19.049

456

344

344

344

Eigenaarsbijdrage RIVM

15.990

0

15.990

2.959

18.949

456

344

344

344

Eigenaarsbijdrage aCBG

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

          

Garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Overige

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

8.331

8.331

0

0

0

0

Overige

0

0

0

8.331

8.331

0

0

0

0

Toelichting
1. Internationale samenwerking

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

EMADe mutatie in de bijdrage aan de EMA (€ 5,4 miljoen) betreft de (technische) overheveling van budgetten vanuit artikel 10 naar dit artikel.

OverigDit betreft met name een desaldering van ontvangsten van de EMA voor huurbetalingen welke door VWS aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) worden gedaan (€ 5,2 miljoen). Zie ook bij de ontvangsten van artikel 10.

Overig : Bijdrage vaccinonderzoek COVID-19De Coalition for Preparedness Innovations (CEPI), die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een vaccin voor COVID-19, ontvangt € 50 miljoen. Naast Nederland leveren ook Duitsland, Engeland en Noorwegen een bijdrage.

2. Eigenaarsbijdrage agentschappen

Bijdragen aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVMDe mutatie op dit artikelonderdeel houdt onder meer verband met de aanzuivering door de eigenaar van het negatief eigen vermogen van het RIVM ultimo 2019. Daarnaast is aan dit artikelonderdeel loonbijstelling toegevoegd (€ 0,3 miljoen).

Ontvangsten

Overige

Op grond van de Regeling agentschappen is het eigen vermogen van baten-lastenagentschappen aan een maximum gebonden. Aangezien zowel bij het aCBG als het CIBG sprake is van een overschrijding van dit maximum vindt een storting plaats van het agentschap aan het moederdepartement van € 1,9 miljoen (aCBG) en € 6,4 miljoen (CIBG). In totaal € 8,3 miljoen.

Licence