Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Jeugd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

107.273

155.437

233

‒ 17.914

137.756

      

Uitgaven

107.273

165.437

233

‒ 22.914

142.756

Waarvan juridisch verplicht

93,5%

96,2%

  

96,2%

      

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

     

Subsidies

97.359

155.422

‒ 1.206

‒ 72.356

81.860

Kennis en informatiebeleid

6.825

11.155

0

‒ 590

10.565

Jeugdbeleid

72.249

126.884

‒ 8.206

‒ 69.566

49.112

Jeugdstelsel

18.285

17.383

7.000

‒ 2.200

22.183

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

8.366

8.434

1.438

3.442

13.314

Kennis en informatiebeleid

1.652

1.679

0

182

1.861

Jeugdbeleid

6.714

6.755

1.438

3.260

11.453

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.331

1.359

218

0

1.577

Overige

1.331

1.359

218

0

1.577

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

46.000

46.000

Overige

0

0

0

46.000

46.000

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

217

222

‒ 217

0

5

Overige

217

222

‒ 217

0

5

      

Ontvangsten

26.085

26.085

0

‒ 22.000

4.085

Overige

26.085

26.085

0

‒ 22.000

4.085

Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen dan weer volledig beschikbaar zijn.

Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is circa € 46 miljoen overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUKS betreffen financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis, een vastgoedtransitie voor gesloten jeugdhulp en de opzet van een expertisecentra jeugdhulp.

De overige mutaties voor dit hoofdbudget betreffen; diverse posten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het terrein van jeugdhulp met een totaal bedrag van € 77 miljoen.

Opdrachten

Jeugdbeleid

De mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk een overboeking van verplichtingenruimte 2021 naar verplichtingenruimte 2020 voor € 5 miljoen. Dit betreft een technische mutatie en gaat dus niet om verschuiving kasbudget.

De overige mutaties betreffen diverse posten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdbeleid voor € 4,7 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 46 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn met € 22 miljoen bijgesteld. Deze bijstelling betreft een correctie op de eerder begrote terugontvangsten van de tijdelijke liquiditeitssteun voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet (TAJ), die reeds per 31 december 2018 is beëindigd. De begrote middelen zijn uiteindelijk niet uitgekeerd als subsidie, omdat er geen vraag meer was naar tijdelijke liquiditeitssteun. De resterende middelen zijn herbestemd voor de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp, om de transformatie een impuls te geven en de continuïteit van essentiële jeugdhulp te borgen. U bent hierover eerder dit jaar geïnformeerd.

Licence