Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

957.990

2.177.126

‒ 59.028

798.959

2.917.057

      

Uitgaven

1.079.709

2.427.124

‒ 62.343

783.929

3.148.710

Waarvan juridisch verplicht

98,3%

87,3%

  

87,3%

      

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

     

Subsidies

42.967

34.015

5.054

‒ 2.770

36.299

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.052

16.465

0

0

16.465

Transparantie van zorg

25.927

17.509

5.095

‒ 2.770

19.834

Overige

‒ 12

41

‒ 41

0

0

Opdrachten

8.740

25.305

2.739

1.623

29.667

Ondersteuning cliëntorganisaties

768

6.585

‒ 3.868

‒ 717

2.000

Transparantie van zorg

693

704

285

65

1.054

Overige

7.279

18.016

6.322

2.275

26.613

Bijdragen aan agentschappen

4.993

7.420

0

0

7.420

CIBG

4.993

7.420

0

0

7.420

      

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

     

Subsidies

541.341

1.766.085

‒ 66.805

786.719

2.485.999

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

541.341

1.766.085

‒ 66.805

786.719

2.485.999

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

8.809

9.352

‒ 559

‒ 126

8.667

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

8.809

9.352

‒ 559

‒ 126

8.667

Bijdragen aan agentschappen

12.413

12.512

‒ 350

1.150

13.312

CIBG

12.413

12.512

‒ 350

1.150

13.312

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

65

65

Overige

0

0

0

65

65

      

3. Informatiebeleid

     

Subsidies

35.943

32.990

‒ 480

‒ 5.913

26.597

Informatiebeleid

10.967

12.688

6.874

‒ 3.750

15.812

Overige

24.976

20.302

‒ 7.354

‒ 2.163

10.785

Opdrachten

23.592

46.756

‒ 6.357

‒ 2.922

37.477

Informatiebeleid

9.460

37.588

‒ 7.444

3.658

33.802

Overige

14.132

9.168

1.087

‒ 6.580

3.675

Bijdragen aan agentschappen

15.091

26.088

200

‒ 3.229

23.059

Informatiebeleid

15.091

26.088

200

‒ 3.229

23.059

Overige

0

0

0

0

0

      

4. Inrichting Zorgstelsel

     

Subsidies

200

205

75

80

360

Programma's Zorgstelsel

200

205

75

80

360

Opdrachten

1.839

2.369

‒ 208

‒ 836

1.325

Programma's Zorgstelsel

1.300

1.821

‒ 208

‒ 386

1.227

Overige

539

548

0

‒ 450

98

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

247.350

247.953

3.274

10.125

261.352

CAK

129.101

118.318

‒ 218

9.329

127.429

NZa

59.970

60.979

1.067

0

62.046

Zorginstituut Nederland

63.501

65.352

3.439

796

69.587

CSZ

2.200

2.257

‒ 57

0

2.200

Overige

‒ 7.422

1.047

‒ 957

0

90

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.500

57

‒ 57

0

0

EZK: ACM

2.500

57

‒ 57

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Begrotingsreserve

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

     

Subsidies

0

3.142

0

0

3.142

Zorg en Welzijn

0

3.142

0

0

3.142

Bekostiging

133.331

209.961

484

‒ 2.218

208.227

Zorg en Welzijn

133.331

209.961

484

‒ 2.218

208.227

Bijdragen aan medeoverheden

600

2.914

647

2.181

5.742

Overige

600

2.914

647

2.181

5.742

      

Ontvangsten

70.655

70.655

0

14.909

85.564

Wanbetalers en onverzekerden

59.502

59.502

0

0

59.502

Overige

11.153

11.153

0

14.909

26.062

Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Subsidies

Transparantie van zorg

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 1,6 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Verder is door COVID-19 voor € 1,2 miljoen vertraging ontstaan in activiteiten van het programma Uitkomstgerichte zorg en is de subsidieregeling Transparantie van kwaliteit een jaar opgeschort. Daarnaast is er een technische correctie van € 5,1 miljoen.

Opdrachten

Ondersteuning cliëntorganisaties

Een aantal mutaties zijn abusievelijk onjuist verwerkt. Zo is een beschikbaar gesteld budget voor de beheer- en bewaarplicht van medische dossiers van het failliete Slotervaart onder deze post verwerkt (in plaats van onder Overige). Ook is het contract voor een periode van 5 (kas)jaren afgesloten waardoor € 2,0 miljoen hiervan vrij valt. Daarnaast zijn uitgaven van PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, voor een bedrag van € 2,2 miljoen abusievelijk niet hier opgenomen maar onder Overige.

Overige

Voor de uitvoering van de campagnes Coronamelder (de app) en beeldvorming ouderen zijn extra kosten gemaakt van € 2,2 miljoen. Verder zijn er middelen voor ondersteuning van cliëntorganisaties op dit budget verwerkt.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subidies

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Via een amendement zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor extra opleidingsplekken GZ-psychologen. De uitgaven zijn echter gedaan vanuit de premiegefinancierde beschikbaarheidbijdrage, waardoor de middelen op de begroting vrijvallen.

Bij de zorgbonus is sprake van een overschrijding van 800 miljoen euro in 2020, ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 1,4 miljard euro. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de bonus voor zorgprofessionals veel breder is aangevraagd dan verwacht.

Overige

Als gevolg van andere prioritering vanwege de coronapandemie zijn diverse voornemens vertraagd. Hierdoor valt in 2020 een bedrag van € 4 miljoen vrij.

3. Informatiebeleid

Subsidies

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (-€ 3,75 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.

Maatschappelijke Diensttijd

Bij MDT is in 2020 een onderuitputting van € 7 mln opgetreden bij het experiment met fondsen. Vanwege de coronacrisis is hier vertraging opgetreden. Dit experiment zal in 2021 van start gaan. De onderuitputting bij MDT wordt ingezet voor het landelijke programma voor suïcidepreventie.

Overige

Op het subsidiebudget van programma Innovatie & Zorgvernieuwing is sprake van een onderuitputting van € 3,1 miljoen, als gevolg van vertraging in de uitvoering door de coronacrisis, bijvoorbeeld bij de PGO-gebruikersregeling. 

Ten behoeve van het RIVM is ruim € 0,1 mln overgemaakt.

Opdrachten

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (€ 3,25 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige middelen niet tot besteding gekomen of zijn trajecten vertraagd. Hierdoor is € 2,6 miljoen vrijgekomen.

Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO) is in 2020 opgericht om digitale middelen te realiseren die een bijdrage kunnen leveren aan het beheersen en de bestrijding van COVID-19. Het opdrachtenbudget RDO is ingezet voor de ontwikkeling, doorontwikkeling en het beheer van de coronamelder. Voorts is een deel van het opdrachtbudget ingezet om een tweede digitale oplossing te ontwikkelen die de GGD zal ondersteunen bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de op 2 september jl. gedane toezegging aan de Tweede Kamer.

Overige

Ten behoeve van het programma de juiste zorg op de juiste plek is ruim € 2,8 miljoen overgeboekt, gericht op transformatie van zorgprocessen met behulp van digitale toepassingen.

Er is ruim € 2,4 miljoen overgeboekt naar ZonMW voor het opleiden van digicoaches bij zorginstellingen voor het vergroten van digitale vaardigheden, voor advies op maat aan innovatoren en een voucherregeling voor implementatie- en opschalingscoaching.

Bijdrage agentschappen

Informatiebeleid

De gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN worden doorbelast aan de gebruiker. Deze kosten zijn via een technische mutatie overgeboekt naar BZK (-€ 5 miljoen).

Overige mutaties betreffen ontvangsten voor extra corona-activiteiten, een onvoorzien tekort bij het CIBG en een bijdrage aan BZK tekort voor de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (+0,5 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.

De bijdrage aan het CIBG van RDO betreft het beheer en de hosting van coronamelder.

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

CAK

Er zijn extra middelen nodig om het ICT-landschap van het CAK grondig te moderniseren om de inning van het abonnementstarief van de nieuwe Wmo en de uitvoering van diverse regelingen mogelijk te maken. Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,3 miljoen plaatsgevonden.

Zorginstituut Nederland

Met het Zorginstituut zijn afspraken gemaakt over verplichtingen in het kader van meerjarig onderzoek. Op basis van een actuele rapportage kan worden geconcludeerd dat de uitgaven in 2020 lager zijn dan het beschikbare budget (€ 4,2 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Binnen dit beleidsterrein is gekozen om de middelen in te zetten via het instrument bijdrage aan medeoverheden. Het beleid zelf wordt niet gewijzigd.

Ontvangsten

Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is er € 10,9 miljoen teruggevorderd.

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft voor een in het verleden bij de oprichting ontvangen initiële storting een bedrag teruggestort (€ 1,9 miljoen) en door het Zorginstituut zijn bedragen teruggevorderd als gevolg van vastgestelde subsidies Transparantie kwaliteit van zorg (€ 1,1 miljoen).

Licence