Base description which applies to whole site

Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2020

2020

2020

2020

2020

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

59 800

931 262

7 418

288 073

1 226 753

 

waarvan garantieverplichtingen

 

828 440

  

828 440

 

waarvan overige verplichtingen

 

102 822

  

398 313

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

253 152

189 855

169 756

‒ 63 169

296 442

 

waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

100%

       

5.1

Multilaterale samenwerking

164 616

199 924

7 418

4 718

212 060

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

UNIDO

1 950

1 308

0

0

1 308

 

UNDP

30 000

30 000

0

‒ 2 000

28 000

 

UNICEF

31 000

33 000

0

4 146

37 146

 

Speciale multilaterale activiteiten

11 077

26 077

0

‒ 3 000

23 077

 

Assistent deskundigenprogramma

9 000

9 000

0

1 000

10 000

 

Internationale Financiële Instellingen

8 324

23 324

20 000

‒ 7 510

35 814

 

Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen

66 789

66 789

0

‒ 500

66 289

 

Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken

6 476

10 426

0

0

10 426

       
 

Nog te verdelen

     
 

Nog te verdelen

0

0

‒ 12 582

12 582

0

       

5.2

Overig armoedebeleid

87 448

77 752

0

‒ 4 845

72 907

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

10 765

7 563

0

‒ 533

7 030

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

UNESCO

4 400

4 166

0

‒ 155

4 011

 

Diverse ondersteunende activiteiten

9 903

9 988

0

‒ 3 948

6 040

 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

2 200

2 595

0

‒ 796

1 799

 

Schuldverlichting

59 930

53 190

0

0

53 190

 

Voorlichting op het terrein van Ontwikkelingssamenwerking

250

250

0

587

837

       
       

5.4

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

1 088

‒ 87 821

162 338

‒ 63 042

11 475

       
       
       
       
       
 

Ontvangsten

72 915

62 415

0

‒ 2 163

60 252

       

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

41 739

36 239

0

‒ 2 163

34 076

       

5.21

Ontvangsten OS

31 176

26 176

0

0

26 176

       

5.22

Koersverschillen OS

pm

pm

pm

0

pm

       

5.23

Diverse ontvangsten non-ODA

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het totale verplichtingenbudget voor artikel 5 neemt toe met EUR 295,5 miljoen. Deze verhoging van het verplichtingenbudget op beleidsartikel 5 is vrijwel geheel toe te schrijven aan de 15e middelenaanvulling van de African Development Fund (ADF) en de 7e kapitaalverhoging van de African Development Bank (AfDB). Beide entiteiten maken deel uit van de African Development Bank Group. Daarnaast neemt het verplichtingenbudget toe vanwege het committeren van verschillende COVID-activiteiten.

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Artikelonderdeel 5.1 Multilaterale Samenwerking

Het Kabinet heeft EUR 150 miljoen extra vrijgemaakt voor de wereldwijde aanpak van COVID-19. Daarover bent u geïnformeerd met de Kabinetsreactie «Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19» (Kamerstuk II 33 625, nr. 320) en in de begroting BHOS 2021. Uit dit steunpakket is EUR 20 miljoen toegevoegd aan het budget voor artikelonderdeel 5.1 Multilaterale samenwerking. Het betreft de volgende onderdelen uit het steunpakket: CCTR Catastrophe Containment and Relief Trust - IMF, PRGT Poverty Reduction and Growth Trust - IMF en TA Wereldbank en IMF (totaal EUR 20 miljoen).

Met deze Tweede suppletoire begroting is het bedrag onder ‘nog te verdelen’ technisch tegengeboekt en op instrumentniveau verwerkt.

Artikelonderdeel 5.4 Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

De mutatie van EUR 162,4 miljoen is het saldo van een aantal mutaties in 2020. Het betreft de daling van het ODA-budget (minus EUR 378 miljoen) en de generale compensatie voor de BNI-daling (EUR 350 miljoen), een kasschuif (EUR 40 miljoen), toevoeging en herverdeling van de extra EUR 150 miljoen vanwege de COVID-respons en verwerking van overprogrammering en vertragingen (EUR 152 miljoen). Zie voor de uitsplitsing in tabelvorm de beantwoording van de schriftelijke Kamervraag 158 op de BHOS begroting voor 2021 (kamerstuk 35 570-XVII-8).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Artikelonderdeel 5.4 Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

Per saldo neemt het budget voor artikelonderdeel 5.4 (Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen) af met EUR 63 miljoen. Het positieve saldo voor 2020 bij Miljoenennota 2021 wordt toegevoegd aan de beleidsartikelen voor 2020. Daarnaast is er een meevaller ten gunste van het verdeelartikel door teruggaven van ODA-middelen door andere departementen. Vanwege een lager dan verwachte bezetting bij het COA is de raming van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen aangepast. Deze meevaller ter grootte van EUR 28,4 miljoen wordt via de HGIS eindejaarsmarge opgevraagd in 2021. Met deze Tweede suppletoire begroting is het bedrag onder ‘nog te verdelen’ technisch tegengeboekt en op instrumentniveau verwerkt.

In de Eerste suppletoire begroting is een correctie aangekondigd van de EUR 10 mln voor 2021 vanwege het steunpakket ter bestrijding van de coronacrisis in ontwikkelingslanden. Deze correctie is uiteindelijk niet nodig.

Ontvangsten

Artikelonderdeel 5.2 Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

De door de G20 ingeroepen schuldenmoratorium (DSSI) leidt tot een tegenvaller op de inkomsten van de NIO-portefeuille. Doordat er in 2020 minder wordt afgelost en minder rente wordt ontvangen op de begrotingsleningen ontstaat een tegenvaller van EUR 2,2 miljoen.

Licence