Base description which applies to whole site

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2020

2020

2020

2020

2020

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

332 742

375 462

8 588

43 957

428 007

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

767 260

787 280

8 588

25 195

821 063

 

waarvan juridisch verplicht

 

80%

  

100%

       

4.1

Humanitaire hulp

370 017

413 317

48 000

4 165

465 482

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Noodhulpprogramma's

87 000

102 000

6 000

4 000

112 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Noodhulpprogramma's

200 000

227 500

42 000

90

269 590

 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1 017

1 817

0

75

1 892

 

UNHCR

33 000

33 000

0

0

33 000

 

UNRWA

13 000

13 000

0

0

13 000

 

Wereldvoedselprogramma

36 000

36 000

0

0

36 000

       

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

162 000

157 000

0

0

157 000

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Opvang in de regio

5 000

5 000

0

10 500

15 500

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Opvang in de regio

123 000

123 000

0

‒ 10 500

112 500

 

Migratie en ontwikkeling

34 000

29 000

0

0

29 000

       

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

235 243

216 963

‒ 39 412

21 030

198 581

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Legitieme stabiliteit

26 950

12 000

0

‒ 5 000

7 000

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

7 362

8 000

0

10 000

18 000

 

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

51 000

15 000

0

‒ 4 000

11 000

 

Functionerende rechtsorde

14 476

26 088

0

‒ 12 963

13 125

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Legitieme stabiliteit

305

7 637

0

‒ 2 145

5 492

 

Functionerende rechtsorde

110 150

113 500

0

‒ 8 186

105 314

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

25 000

34 738

0

3 912

38 650

       
 

Nog te verdelen

     
 

Nog te verdelen

0

0

‒ 39 412

39 412

0

       

Toelichting

Verplichtingen

Het totale verplichtingenbudget voor artikel 4 neemt toe met EUR 52,5 miljoen. Deze stijging van het verplichtingenbudget is vooral toe te schrijven aan een verhoging van het Prospects project van de Wereldbank (periode 2020-2023) en UNCHR (Libanon).

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Artikelonderdeel 4.1 Humanitaire hulp

Het Kabinet heeft EUR 150 miljoen extra vrijgemaakt voor de wereldwijde aanpak van COVID-19. Daarover bent u geïnformeerd met de Kabinetsreactie «Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19» (Kamerstuk II 33 625, nr. 320) en in de begroting BHOS 2021. Uit dit steunpakket is EUR 48 miljoen toegevoegd aan het budget voor artikelonderdeel 4.1 Humanitaire hulp. Het betreft de volgende onderdelen uit het steunpakket: Dutch Relief Alliance (EUR 6 miljoen), Central Emergency Response Fund (EUR 9 miljoen), Country-Based Pooled Funds (EUR 15 miljoen), International Committee of the Red Cross / Rode Kruis (EUR 12 miljoen) en Education cannot wait - First Emergency Response mechanism (EUR 6 miljoen).

Artikelonderdeel 4.3 Veiligheid en rechtsorde

Met deze Tweede suppletoire begroting is het bedrag onder ‘nog te verdelen’ technisch tegengeboekt en op instrumentniveau verwerkt.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Artikelonderdeel 4.3 Veiligheid en Rechtsorde

Per saldo neemt het budget voor artikelonderdeel 4.3 (Veiligheid en Rechtsorde) toe met EUR 21 miljoen. Op de instrumenten van functionerende rechtsorde is door de posten per saldo EUR 8,2 miljoen teruggegeven. Belangrijkste mutaties betreffen een technische vertraging in een uitbetaling aan UNDP door post Tunis, en vertragingen in de uitvoering, deels het gevolg van de COVID-19 pandemie, op de posten Kigali (Rwanda), AddisAbeba (Ethiopië) en Bamako (Mali). Vanuit de centrale budgetten van functionerende rechtsorde wordt EUR 12 miljoen overgeheveld naar de centrale budgetten voor inclusieve vredesprocessen en EUR 1 miljoen naar beleidsartikel 2 voor het Land@scale programma.

Op de instrumenten van inclusieve vredes- en politieke processen wordt EUR 13,9 extra begroot. Dit is het saldo van een neerwaartse bijstelling op het postenbudget van post Sana'a (Jemen) van EUR 1,9 miljoen vanwege vertragingen in de uitvoering en verhogingen van de centrale budgetten ter grootte van EUR 15,9 miljoen. Deze verhoging is vooral bestemd voor betalingen aan strategische partners, waaronder International Alert, International Crisis Group, VNG-International en het Peace Building Fund.

Het budget voor het instrument van vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen wordt met EUR 4 miljoen verlaagd. Dit gebeurt door binnen het instrument de uitvoering van bestaande programma’s te vertragen.

Licence