Base description which applies to whole site

Artikel 1 Provinciefonds

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2020 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 6.000 verlaagd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Totstandkoming uitgavenbedrag provinciefonds 2020 (bedragen x € 1.000)
   

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2020

 

2.480.413

Stand uitgavenbedrag eerste suppletoire begroting 2020

 

2.556.850

Stand uitgavenbedrag tweede suppletoire begroting 2020

 

2.602.960

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2020

  

1) Afboeken oude verplichting

‒ 2

 

2) Wijziging betalingsverloop Decentralisatie-uitkeringen 2020

‒ 4

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 6

   

Stand uitgavenbedrag slotwet 2020

 

2.602.954

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

2.325.420

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

277.534

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Afboeken oude verplichting

Deze mutatie hangt samen met het afboeken van een oude openstaande verplichting uit voorgaande jaren.

2) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2020

De uitbetalingen aan provincies in 2020 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2020. Het gaat hierbij om een verschil van € 4.000. Dit is met name een gevolg van afrondingen.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2020 is het verplichtingenbedrag van het provinciefonds met € 2.000 verlaagd. De in de tabel weergegeven mutatie wordt onder de tabel nader verklaard.

Totstandkoming verplichtingenbedrag provinciefonds 2020 (bedragen x € 1.000)
   

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2020

 

2.480.413

Stand verplichtingenbedrag eerste suppletoire begroting 2020

 

2.524.766

Stand verplichtingenbedrag tweede suppletoire begroting 2020

 

2.570.876

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2020

  

1) Afboeken oude verplichting

‒ 2

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 2

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet 2020

 

2.570.874

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

2.299.076

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

271.798

De wijziging van het verplichtingenbedrag is het gevolg van één mutatie:

1) Afboeken oude verplichting

Deze mutatie hangt samen met het afboeken van een oude openstaande verplichting uit voorgaande jaren.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de tweede suppletoire begrotig 2020 worden de ontvangsten met € 6.000 verlaagd.

Licence