Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12 Kasbeheer

Verplichtingen en uitgaven

Leningen

Het bedrag aan verstrekte leningen is € 58,8 mln. hoger dan bij de twee suppletoire begroting werd geraamd. De leningen verstrekt aan de agentschappen zijn € 53,1 mln. hoger uitgevallen dan geraamd. De leningen verstrekt aan RWT’s zijn € 5,7 mln. hoger uitgevallen dan geraamd.

Mutaties in rekening-courant en deposito’s

Het saldo op de rekening-courant van de agentschappen is met € 56,3 mln. afgenomen.

Ontvangsten

Mutaties in rekening courant en deposito's

Per saldo is er door de sociale fondsen, RWT’s en decentrale overheden gezamenlijk meer geld op de rekening-courant aangehouden dan bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De toename van het saldo van de rekening-courant van de sociale fondsen is circa € 1,0 mld. hoger uitgevallen. Het saldo van de rekening-courant van de RWT’s is met circa € 934 mln. toegenomen en het saldo van de rekening-courant van decentrale overheden is met circa € 621 mln. toegenomen.

Licence