Base description which applies to whole site

Artikel 12 Kasbeheer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Kasbeheer (bedragen x € 1 mln.)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.531

1.531

0

300

1.831

      

Uitgaven

1.531

1.531

0

300

1.831

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

Rente

31

31

0

0

31

Rente

31

31

0

0

31

Uitgave bij voortijdige beëindiging (hoofdsom)

0

0

0

0

0

      

Leningen

1.500

1.500

0

300

1.800

Verstrekte leningen

1.500

1.500

0

300

1.800

      

Mutaties in rekening-courant en deposito's

0

0

0

0

0

Agentschappen

0

0

0

0

0

RWT's en derden

0

0

0

0

0

Sociale Fondsen

0

0

0

0

0

Decentrale overheden

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

7.771

8.052

‒ 4.261

2.641

6.432

      

Rente

99

106

‒ 2

0

105

Rentebaten

99

106

‒ 2

0

104

Ontvangsten bij voortijdige beëindiging

0

0

0

0

0

      

Leningen

1.347

1.313

‒ 15

19

1.317

Ontvangen aflossingen

1.347

1.313

‒ 15

19

1.317

      

Mutaties in rekening-courant en deposito's

6.325

6.633

‒ 4.244

2.622

5.011

Agentschappen

0

0

0

0

0

RWT's en derden

0

0

0

2.000

2.000

Sociale Fondsen

6.325

6.633

‒ 4.244

‒ 1.378

1.011

Decentrale overheden

0

0

0

2.000

2.000

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Verstrekte leningen (+ € 300,0 mln.)

Op basis van actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen aan deelnemers binnen het kasbeheer hoger zullen uitkomen dan eerder geraamd.

Ontvangsten

Mutaties in rekening-courant en deposito's (- € 1,6 mld.)

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-couranten en deposito’s van de deelnemers aan schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van de RWT’s, de sociale fondsen en de decentrale overheden. De mutaties in rekening-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12. Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12. Het Agentschap is uitsluitend beheerder van de rekeningen-courant van het schatkistbankieren.

Licence