Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget (€ 39,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

  • De aankoop van het regeringsvliegtuig is nog niet afgerond. Het wachten is op een uitspraak over de inklaringskosten (€ 16,2 miljoen).

  • In 2020 is vennootschapsbelasting verrekend met derden die betrekking hebben op de jaren 2016 t/m 2019. Dit betreft een negatieve bijstelling van in eerdere jaren aangegane verplichtingen (€ 15,2 miljoen).

  • De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) is per 1 januari 2020 naar het ministerie van Justitie en Veiligheid overgeheveld. Aangezien verplichtingen worden aangegaan voorafgaand aan het kasjaar, liepen de kas en verplichtingen niet gelijk in 2020, waardoor er ruimte is overgebleven (€ 5,1 miljoen).

  • Diverse communicatiecampagnes die ten gevolge van COVID-19 zijn uitgesteld of versoberd (€ 1,1 miljoen).

  • Het budget voor Crisis Coördinatie (DCC) is zo goed als gerealiseerd. Er resteert een overschot van (€ 0,8 miljoen). PM RWS graag toelichting verduidelijken.

Tot slot hebben er op diverse andere bijdragen verplichtingenmutaties plaatsgevonden voor een totaal van € 1,2 miljoen.

Uitgaven

1. Algemeen Departement

Opdrachten

De lagere uitgaven (€ 20,7 miljoen) worden voornamelijk verklaard doordat de aankoop van het regeringsvliegtuig nog niet is afgerond (€ 16,2 miljoen). Verder zijn de laatste factuur voor de verrekening van de exploitatie over 2020 en de accountantsverklaring over 2019 van het regeringsvliegtuig niet tijdig binnengekomen, waardoor deze afrekeningen nog niet plaats konden vinden (€ 1,5 miljoen).

Daarnaast is er ten gevolge van COVID-19 een aantal campagnes voor van A naar Beter (€ 0,7 miljoen) en diverse andere communicatiecampagnes uitgesteld of versoberd (€ 0,7 miljoen), alsmede enkele opdrachten vertraagd in het kader van door ANVS te verrichten onderzoeken (€ 0,8 miljoen). Tot slot hebben er op diverse andere bijdragen mutaties plaatsgevonden (€ 0,8 miljoen).

Ontvansten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence