Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Verplichtingen

De lagere verplichtingen hangen samen met onderstaande toelichtingen op de uitgaven. Daarnaast zijn voor € 4,6 miljoen verplichtingen in 2020 aangegaan die eerder voor 2021 gepland stonden.

Uitgaven

1. Personele uitgaven

De lagere personele uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van vertraging bij de invulling van vacatures en vertraagde facturering van de uitlenende partijen voor in- gedetacheerde medewerkers (€ 2,9 miljoen). Er zijn ook minder contracten afgesloten voor interne dienstverlening; hier staan ook lagere ontvangsten tegenover (€ 1,4 miljoen). Daarnaast zijn de kosten voor corporate mobiliteit en overige reiskosten (€ 1,1 miljoen) lager als gevolg van Corona en waren er diverse andere lagere uitgaven (€ 0,3 miljoen).

De in de Decemberbrief gemelde overboeking van de centrale reservering voor de thuiswerkvergoeding 2020 (€ 1,2 miljoen) van artikel 99 naar de personeelsbudgetten op artikel 98 van de diverse IenW-onderdelen heeft per saldo niet tot een overschrijding geleid.

De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij de facturering waardoor bedragen niet meer in 2020 tot betaling zijn gekomen maar overlopen naar 2021 (€ 0,9 miljoen). Het Standaard Platform, een kant-en klare ontwikkelomgeving in de gesloten Rijkscloud, is overgegaan naar Logius waardoor geplande inhuur hiervoor niet meer heeft plaatsgevonden (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is er uitbesteed aan Rijksbrede SSO’s waardoor minder inhuur noodzakelijk was (€ 0,2 miljoen).

Voor overige personele uitgaven zijn lager omdat door verzekeringsmaatschappijen minder kosten in rekening zijn gebracht dan voorzien voor aanspraken van oud- werknemers (€ 0,8 miljoen).

2. Materiële uitgaven

De lagere uitgaven voor ICT worden voor een groot deel veroorzaakt doordat, als gevolg van COVID-19 , geplande activiteiten m.b.t. het SAB-beheer geen doorgang konden vinden en overlopen naar 2021 (€ 1 miljoen). Daarnaast is een deel van de bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken t.b.v. de Opvolging Bedrijfsvoeringsysteem SAP (OBS) die aanvankelijk als ICT is geboekt, ingezet voor externe inhuur ((€ 0,7 miljoen). De uitgaven voor een upgrade van het intranet waren lager dan verwacht (€ 0,2 miljoen). De financiële afronding van de ICT-migratie bij PBL, die was gepland eind 2020, is door een technische tegenvaller uitgesteld en de uitgaven worden pas in 2021 gerealiseerd (€ 0,4 miljoen). Als gevolg van vertraging in de facturatie worden uitgaven die waren voorzien in 2020 pas in 2021 gedaan (€ 0,2 miljoen).

Lagere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft voornamelijk huisvesting omdat a.g.v. COVID-19 een aantal projecten (verhuizingen) is uitgesteld (€ 0,5 miljoen). Daarnaast was er sprake van diverse mee- en tegenvallers (€ 0,3 miljoen).

De lagere materiële uitgaven zijn het gevolg van COVID-19 waardoor onder andere een aantal activiteiten in het kader van het programma Open Overheid is uitgesteld (€ 0,2 miljoen), er minder mensen zijn aangenomen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waarvoor centraal budget was gereserveerd onder materieel) (€ 0,6 miljoen) en daarnaast zijn er tal van (buitenlandse) projectmeetings, seminars en congressen komen te vervallen (€ 0,4 miljoen. Ook is er sprake van lagere uitgaven voor onder andere zaalhuur, drukwerk, kantoorartikelen (€ 0,4 miljoen) en heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken minder kosten in rekening gebracht voor huur van woningen en overige uitgaven ten behoeve van de attaches (€ 0,1 miljoen). Als gevolg van vertragingen in de facturering is een deel van de geraamde uitgaven niet tot betaling gekomen (€ 0,6 miljoen). Tot slot betreft het een optelling van diverse kleine overschotten (€ 0,7 miljoen).

Ontvangsten

De lagere ontvangsten betreffen voornamelijk minder contracten voor interne dienstverlening. Hiertegenover staan ook minder personele uitgaven (€ 1,4 miljoen). Daarnaast zijn er in het kader van uitgevoerde releases voor het Omgevingsloket Online (OLO) bijdragen ontvangen van RWS (€ 0,4 miljoen) en zijn er gelden vanuit de EU ontvangen door PBL voor onderzoek (€ 0,2).

Licence