Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

97 Algemeen departement

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

43.309

 

43.309

27.335

70.644

‒ 3.575

‒ 3.586

922

922

Uitgaven

60.451

 

60.451

19.802

80.253

984

918

922

922

97.01 Algemeen departement

53.751

 

53.751

19.684

73.435

984

918

922

922

97.01.01 Opdrachten

30.284

 

30.284

19.091

49.375

391

325

328

328

- van A naar Beter

1.790

 

1.790

183

1.973

31

32

33

33

- Ext. Juridische adv.

1.462

 

1.462

90

1.552

25

28

29

29

- Onderzoeken PBL

2.286

 

2.286

1.635

3.921

40

40

41

41

- Onderzoeken ANVS

3.581

 

3.581

263

3.844

65

65

66

66

- Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing

7.169

 

7.169

126

7.295

125

125

125

125

- Regeringsvliegtuig

9.183

 

9.183

16.384

25.567

162

162

162

162

- Overige Opdrachten

4.813

 

4.813

410

5.223

‒ 57

‒ 127

‒ 128

‒ 128

97.01.02 Subsidies

1.328

 

1.328

 

1.328

    

97.01.03 Bijdragen aan agentschappen

22.139

 

22.139

593

22.732

593

593

594

594

- Waarvan bijdrage aan ILT

12.737

 

12.737

381

13.118

381

381

381

381

- Waarvan bijdrage aan KNMI

213

 

213

5

218

5

5

5

5

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.713

 

2.713

93

2.806

93

93

94

94

- Overige bijdragen aan agentschappen

6.476

 

6.476

114

6.590

114

114

114

114

97.01.06 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

0

 

0

 

0

    

- StAB

0

 

0

 

0

    

97.02 Sanering Thermphos

6.700

 

6.700

118

6.818

    

97.02.02 Subsidies

6.700

 

6.700

118

6.818

    

- Sanering Thermphos

6.700

 

6.700

118

6.818

    

Ontvangsten

1.101

 

1.101

1.794

2.895

    

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties hangen samen met onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil betreft voornamelijk een verplichtingenschuif van de jaren 2021 en 2022 naar 2020 voor het vastleggen van een opdracht aan het RIVM door het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) (€ 8,9 miljoen). Dit voor het in stand houden van de CBRN (chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen) -responsorganisatie. Daarnaast heeft een schuif van 2020 naar 2019 plaats gevonden t.b.v. de Innovatie Estafette (-€ 1 miljoen) en is een Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uitgekeerd (€ 0,4 miljoen).

97.01 IenW-brede programmamiddelen

97.01.01 Opdrachten

De extra uitgaven betreft voornamelijk de uitgaven voor de inklaring van het Regeringsvliegtuig die in 2019 niet meer tot betaling zijn gekomen. Deze middelen worden aan de IenW begroting toegevoegd, omdat de betaling in 2020 plaatsvindt (€ 16,2 miljoen). Tevens verwacht PBL extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel (€ 1,5 miljoen). De toename overige opdrachten betreft de bijdrage van ministeries van LNV, EZK en BZK aan de Innovatie Estafette (€ 1,0 miljoen) en de verschuiving op het gebied van communicatie van het uitzetten van onderzoek naar het in eigen beheer uitvoeren ervan (-€ 0,4 miljoen) en diverse kleine herschikkingen naar apparaat (-€ 0,2 miljoen). Daarnaast is de Eindejaarsmarge toegevoegd (€ 0,4 miljoen) en de uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling (€ 1,1 miljoen ).

97.02 Sanering Thermphos

97.02.02 Subsidies

Dit betreft de uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling (€ 0,1 miljoen).

Ontvangsten

De verhoging betreft voornamelijk de opbrengst van de onderzoeksopdrachten van PBL waarvan een deel wordt ingezet door eigen personeel.

Licence