Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Verplichtingen

Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplich­tingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Uitgaven

Er hebben afdrachten aan het Btw-compensatiefonds plaats gevonden van € 19 miljoen. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden steeds overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, zodat aldaar de uitgaven gedaan kunnen worden. In het kader van het Regionaal Economisch Programma, de 4e trein Sneek-Leeuwarden en de Rijksbijdrage Wunderline zijn specifieke uitkeringen gedaan aan de provincies Groningen en Friesland van € 7,5 miljoen. Deze mutaties wordenvermeld in de Decemberbrief. Op de naar de begroting Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2020 lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen (€ 2,9 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Licence