Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen Departement

Algemene Doelstelling

Op dit artikel worden de IenW-brede programma-uitgaven verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid art. 97 Algemeen departement (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

105.611

133.739

43.309

44.047

44.738

44.923

45.363

Uitgaven

93.648

93.777

60.451

53.752

54.055

54.218

54.508

97.01 Algemeen departement

77.648

88.777

53.751

53.752

54.055

54.218

54.508

97.01.01 Opdrachten

46.928

58.026

30.284

30.888

31.407

31.561

31.852

– van A naar Beter

1.596

1.730

1.790

1.767

1.834

1.869

1.868

– Ext. juridische adv.

1.186

1.311

1.462

1.454

1.585

1.648

1.647

– Onderzoeken PBL

3.652

3.930

2.286

2.299

2.302

2.314

2.314

– Onderzoeken ANVS

3.150

3.537

3.581

3.680

3.687

3.742

3.742

– DCC

8.920

7.553

7.169

7.145

7.148

7.147

7.147

– Regeringsvliegtuig

21.934

35.052

9.183

9.231

9.238

9.238

9.238

– Overige Opdrachten

6.490

4.913

4.813

5.312

5.613

5.603

5.896

97.01.02 Subsidies

1.464

1.032

1.328

724

502

502

502

97.01.03 Bijdragen aan agentschappen

24.129

24.481

22.139

22.140

22.146

22.155

22.154

– Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.471

12.718

12.737

12.735

12.739

12.744

12.744

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

2.583

2.583

213

213

213

213

213

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.631

2.706

2.713

2.716

2.718

2.720

2.719

– Overige Bijdragen aan agentschappen

6.444

6.474

6.476

6.476

6.476

6.478

6.478

97.01.06 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

5.127

5.238

         

– StAB

5.127

5.238

         

97.02 Sanering Thermphos

16.000

5.000

6.700

       

97.02.02 Subsidies

16.000

5.000

6.700

       

– Sanering Thermphos

16.000

5.000

6.700

       

Ontvangsten

3.167

1.901

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

97.01 Algemeen departement

Toelichting op de financiële instrumenten

97.01.01 Opdrachten

Van A naar Beter

Het betreft de uitgaven voor beleidscommunicatie voor de grote publiekscampagne van A naar Beter.

Onderzoeken Kennis, Innovatie en Strategie (KIS)

Het betreft uitgaven voor artikel overschrijdende opdrachten op het gebied van Kennis, Innovatie en Strategie.

Onderzoekskosten Kennis Instituut Mobiliteit (KIM)

Dit betreft de uitgaven voor analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid die doorwerken in de beleidsafwegingen. Soms worden deelonderzoeken uitbesteed, omdat het KiM geen expertise op een bepaald deelonderwerp in huis heeft.

Externe juridische advisering

Om de kosten voor het inhuren van juridische expertise, voornamelijk voor het inschakelen van de Landsadvocaat, (en andere advocaten) beheersbaar te houden, worden opdrachten hiertoe centraal gegeven voor de Bestuurskern. Dit om de kwaliteit te bewaken en tevens wordt hiermee voorkomen dat er meerdere malen vanuit verschillende diensten dezelfde vragen worden uitgezet.

Onderzoeken PBL

Dit betreft uitgaven ten behoeve van onderzoeksactiviteiten van PBL, zoals de aanschaf van databestanden, ontwikkeling van modellen, uitbesteding van onderzoek en vervaardiging van (web)publicaties. Een deel van deze uitgaven wordt door externe opdrachtgevers vergoed. Voor nieuws en publicaties van het PBL, zie de website van het PBL20.

Onderzoeken ANVS

Het betreft uitgaven voor opdrachten aan (inter)nationale technische supportorganisaties (waaronder de dienstverlening door agentschappen) inzake technische ondersteuning, advisering en onderzoek op terreinen van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming alsmede beveiliging en waarborging (safeguards). Daarnaast worden ook de uitgaven die verband houden met samenwerking tussen ANVS en internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld HERCA, OECD/NEA en IAEA) inzake voornoemde terreinen op dit artikel verantwoord.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)

DCC is verantwoordelijk voor een effectief crisisbeheersingsbeleid en een professionele aanpak van crises. Tijdens een (dreigende) crisis coördineert het DCC-IenW de informatievoorziening binnen het ministerie op het gebied van Infrastructuur en Waterstaat en is het DCC verantwoordelijk voor het crisisbeheersingsproces. Het beleid op het gebied van crisisbeheersing is het laatste decennium flink in ontwikkeling. Dit is vooral veroorzaakt door de opkomst van andere crisisvormen (terreuraanslagen, extreme weersomstandigheden en infectieziekten), door de internationale dimensies van crises en de verantwoordelijkheid voor nucleaire crisisbeheersing.

Regeringsvliegtuig

Dit betreft de uitgaven van IenW voor het onderhoud, exploitatie en aanschaf van het regeringsvliegtuig.

97.01.02 Subsidies

Deze uitgaven hangen samen met subsidies die IenW verstrekt, met name aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het programma SURF (Smart Urban Regions in the Future), Urban Futures en het programma Duurzame Logistiek.

97.01.03 Bijdragen aan agentschappen

KNMI

Dit betreft de bijdrage aan het KNMI voor afname van meteorologische producten en diensten relevant voor de uitvoering van diverse taken door RWS waaronder gladheidbestrijding en afname van maatwerk dienstverlening door ANVS.

ILT

De bijdrage aan ILT is bestemd voor de kosten van vergunningverlening die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing. Dit wordt veroorzaakt door tarieven, waarvan het bij ministeriële regeling vastgestelde bedrag lager is dan de werkelijke kosten van de vergunningverlening en door vergunningverlenende activiteiten van ILT waarvoor geen tarief is vastgesteld, waardoor de betreffende aanvragers van vergunningen de kosten van de aanvraag niet aan ILT hoeven te vergoeden. De vastgestelde tarieven worden in de Staatscourant gepubliceerd.

RWS

Dit betreft de bijdrage aan RWS voor de capaciteitsinzet in het kader van beleidsondersteuning en advies en de capaciteitsinzet van het DCC.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM is de vaste partner van de ANVS voor een aantal taken op het terrein van stralingsbescherming. Dit zijn taken als beleidsondersteuning bij stralingsbescherming, ondersteuning bij stralingsinspecties, het beheer van de ongeval-organisatie, het in stand houden van het Radionucliden laboratorium alsmede het beheer van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit en de stralingsmeetwagens. De bijdrage aan het RIVM hangt hiermee samen.

97.01.06 Bijdrage aan ZBO en RWT’s

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)

Met ingang van 2020 gaat de subsidiëring en ministeriële verantwoordelijkheid van StAB over van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van J&V. In deze begroting vindt de budgettaire verwerking hiervan plaatst.

97.02 Sanering Thermphos
97.02.02 Subsidies

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit is besloten dat het Rijk een bijdrage levert bij de sanering van voormalig bedrijventerrein Thermphos, waarbij IenW als beleidsverantwoordelijk departement is aangesteld.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit niet-beleidsartikel is in regel «97.02.02 Rijksbijdrage sanering Thermphos» een bedrag van maximaal € 27,7 miljoen aan subsidieverplichtingen voor de jaren 2018 (€ 16 miljoen), 2019 (€ 5 miljoen) en 2020 (€ 6,7 miljoen) opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor de sanering van de opstallen en het terrein van het voormalige bedrijf Thermphos aan de uitvoerende partij. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht

Ontvangsten

Hierop worden de ontvangsten geraamd die IenW ontvangt voor het gebruik van het Regeringsvliegtuig en voor onderzoeken van het PBL.

Licence