Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 17 Luchtvaart

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is met € 2,0 miljoen overschreden. De overschrijding is met name het gevolg het aangaan van een hypothecaire lening aan Winair. Zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal op 31 december 2020 (Kamerstukken II, 2020-2021, 31936 nr. 830) wordt met het verstrekken van deze lening de interinsulaire connectiviteit op de korte termijn gewaarborgd (€ 2,7 miljoen). Daarnaast is middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020–2021, 35570-XII, nr. 100) een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 0,6 miljoen aangekondigd als gevolg van het aangaan van de verplichting voor het onderzoek naar Covid-19-besmetting in vliegtuigen. Dit onderzoek vloeit voort uit de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Paternotte en Graus over het onderzoeken van het effect van filter- en ventilatiesystemen op het besmettingsrisico in vliegtuigen (Kamerstukken II, 2019-2020, 31 936, nr. 788). Op diverse andere posten zijn minder verplichtingen aangegaan dan geraamd. Per saldo is er na de genoemde ophogingen sprake van een overschrijding van € 2,0 miljoen.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence