Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Toelichting

Tabel 1 Slotverschillen Artikel 11 per instrument (Bedragen x € 1 mln).
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal Artikel 11

‒ 430.698

‒ 168.661

4.263

Waarvan instrument:

   

Subsidies

‒ 237.637

‒ 126.954

 

Opdrachten

‒ 9.540

‒ 31.462

 

Garanties

‒ 179.822

‒ 1.632

 

Bijdrage aan agentschappen

‒ 1.912

‒ 4.102

 

Bijdrage aan ZBO/RWT's

611

275

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

1.069

‒ 2.081

 

Storting/onttrekking begrotingsreserves

‒ 624

138

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

‒ 2.843

‒ 2.843

 

Verplichtingen

Subsidies

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 238 mln. is een saldo van verhogingen en verlagingen. Het saldo wordt met name (€ 150,4 mln.) veroorzaakt door een vertraging in het moment van uitfinanciering van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Daarnaast door een verlaging van het verplichtingenbudget voor de regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers (€ 74, 8 mln.). Over deze verlagingen is de Tweede Kamer eerder geinformeerd in de zogenaamde Veegbrief (Kamerstuk 35 650, XIV, nr. 4). Daarnaast zijn er in 2020 minder verplichtingen aangegaan op de subsidieregeling brongerichte aanpak emmissies (€ 8,9 mln.).

Opdrachten

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 9,5 mln. wordt met name veroorzaakt doordat er minder verplichtingen zijn aangegaan voor het omschakelprogramma (€ 10 mln.). Hierover is de Tweede Kamer eerder geïnformeerd in de eerder genoemde Veegbrief.

Garanties

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 179,8 mln. is een saldo van verhogingen en verlagingen. Het saldo wordt met name veroorzaakt doordat het totale verplichtingenbudget dat beschikbaar was voor deze verliesdeclaraties niet volledig is uitgeput in 2020 (€ 208,3 mln.). Daarnaast is het verplichtenbudget verhoogd met € 28,5 mln. vanwege een hogere storting in de reserve borgstellingsfaciliteit dan begroot in de 2e suppletoire begroting. Over zowel de lagere uitputting met betrekking tot de verliesdeclaraties als de hogere storting in de borgstellingsreserve is de Tweede Kamer eerder geinformeerd via de Veegbrief.

Uitgaven

Subsidies

De verlaging van het uitgavenbudget met € 127 mln. wordt m.n. veroorzaakt door lagere uitgaven (€ 102,2 mln.) aan de regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers. Daarnaast zijn er minder uitgaven met betrekking tot de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) (€ 17,8 mln.). Over beide verlagingen is de Tweede Kamer eerder geïnformeerd in de Veegbrief. Tot slot vallen diverse subsidies < € 5 mln. lager uit dan eerder begroot.

Opdrachten

De verlaging van het uitgavenbudget ten opzichte van de 2e suppletoire begroting met € 31,4 mln. wordt met name veroorzaakt door minder uitgaven inzake het omschakelprogramma (€ 10 mln.). Deze middelen worden gestort in de begrotingsreserve stikstof. Daarnaast zijn niet alle begrote middelen voor een bijdrage aan de Floriade in 2022 tot besteding gekomen (€ 7,5 mln.) Over beide zaken is de Tweede Kamer eerder geinformeerd in de Veegbrief. Tot slot vallen diverse opdrachten < € 5 mln. lager uit dan eerder begroot.

Licence