Base description which applies to whole site

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 4 Experimenteren cf art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

1.751.065

18.877

8.118

22.753

33.353

35.434

4.271

Uitgaven

20.974

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

Waarvan juridisch verplicht

   

100%

     

04.01 Experimenteerprojecten

800

0

0

0

0

0

0

04.01.01 Experimenteerprojecten

800

0

0

0

0

0

0

04.02 GIV/PPS

20.174

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

04.02.01 GIV/PPS

20.174

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

Ontvangsten

800

0

0

0

0

0

0

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau.

Bedragen x € 1.000
   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

18.394

13.043

51.259

50.892

223.355

61.012

59.002

58.166

04.02

GIV/PPS

 

18.394

13.043

51.259

50.892

223.355

61.012

59.002

58.166

Vervolg x € 1.000
   

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019–2033

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

921.751

04.02

GIV/PPS

 

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

921.751

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Producten

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.

Producten

In de brief van 14 juni 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 83; Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water) is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen.

Het project Afsluitdijk is met een DBFM-contract op de markt gezet en verkeert in de realisatiefase. Openstelling (waterveilig) is voorzien in 2022. Het project betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met behoud van de groene (vegetatie) uitstraling, het versterken van de schut- en spuicomplexen en het vergroten van de waterafvoercapaciteit door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

De toename van het projectbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegekende prijsbijstelling.

Projectoverzicht Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

   

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

later

huidig

Vorig

Eindcontract

Projecten Noordwest-Nederland

                         

Afsluitdijk

1.613

1.578

30

18

13

51

51

222

61

1.166

2022

2022

2047

                           

Programma Realisatie

1.613

1.578

30

18

13

51

51

222

61

1.166

     

Budget (DF 4.02.01)

 

30

18

13

51

51

222

61

1.166

     
Licence