Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

8.118

 

8.118

27.371

35.489

5.937

‒ 5.413

‒ 7.769

‒ 2.194

Uitgaven

 

13.043

 

13.043

7.247

20.290

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

100%

    

4.02

GIV/PPS

13.043

 

13.043

7.247

20.290

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

4.02.01

GIV/PPS

13.043

 

13.043

7.247

20.290

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

Ontvangsten

          
Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 27,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verlaging met € 2,3 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 29,3 miljoen en desaldering van € 0,3 miljoen.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingenschuif

Bij het project Aflsuitdijk is een probleem met de Hydraulische Randvoorwaarden. De oplossing van dit probleem is in 3 fasen opgesplitst. Over Fase 1 is met de opdrachtnemer overeenstemming bereikt. Om deze overeenkomst vast te leggen is een verplichtingenschuif nodig naar 2020 voor een bedrag van € 29,3 miljoen.

Desaldering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever

4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verlaging met € 5,1 miljoen, een kasschuif vanuit latere jaren van € 13,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € -1,4 miljoen en een desaldering van € 0,3 miljoen.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Kasschuiven

De kasschuif, verhoging van 2020 met € 13,6 miljoen van uit latere jaren, is een gevolg van een herziene planning welke noodzakelijk was door wijzigingen bij de Hydraulisch Randvoorwaarden van het project Afsluitdijk.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Deze plafondprijs is lager geworden dan de oorspronkelijke raming. Hierdoor is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.

Desaldering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever.

Licence