Base description which applies to whole site

5.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Screeningsautoriteit Justis screent om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van personen en organisaties. Justis doet dit in het belang van het functioneren van de rechtsstaat en de veiligheid in en van de samenleving.

Justis screent op terreinen waarvan politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is en waar Justis toegang heeft tot unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Daar waar het bedrijfsleven screent, wil Justis dat dit betrouwbaar gebeurt en daarom screent ze deze organisaties ook. Justis draagt bij aan de veiligheid in en van de samenleving en doet recht aan de beginselen van de rechtsstaat, aangezien de rechtsstaat alleen goed kan functioneren als de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd.

Bij het screenen van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, individuele belangen van personen en organisaties af tegen het collectieve belang, met als doel kwetsbare belangen te beschermen en risico’s te verminderen.

De beweging die Justis maakt, is die van een productgerichte naar een opgavegerichte organisatie waarbij de behoefte van de samenleving aan betrouwbaarheid en veiligheid het uitgangspunt vormt. Samen met opdrachtgevers en partners bekijkt Justis of en op welke manier screening kan bijdragen aan de maatschappelijke veiligheid en vermindering van risico’s in het maatschappelijk verkeer.

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Tabel 5.5.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

             

Omzet moederdepartement

– 4.709

– 3.710

3.544

3.539

3.538

3.538

3.538

Omzet overige departementen

411

4.433

4.433

4.433

4.433

4.433

4.433

Omzet derden

42.106

42.703

42.703

42.703

42.703

42.703

42.703

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

327

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

38.135

43.426

50.680

50.674

50.674

50.674

50.674

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

Personele kosten

20.477

26.099

26.099

26.101

26.102

26.102

26.102

– Waarvan eigen personeel

16.826

22.223

22.223

22.225

22.226

22.226

22.226

– Waarvan externe inhuur

3.651

3.552

3.552

3.552

3.552

3.552

3.552

– Waarvan overige personele kosten

0

324

324

324

324

324

324

Materiële kosten

14.464

17.326

17.326

17.326

17.326

17.326

17.326

– Waarvan apparaat ICT

1.036

7.857

7.857

7.857

7.857

7.857

7.857

– Waarvan bijdrage aan SSO's

7.244

8.330

8.330

8.330

8.330

8.330

8.330

– Waarvan overige materiële kosten

6.184

1.139

1.139

1.139

1.139

1.139

1.139

Materiële programma lasten

234

           

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

– materieel

0

0

0

0

0

0

0

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

35.175

43.426

43.426

43.427

43.428

43.428

43.428

               

Saldo van baten en lasten

2.960

0

7.254

7.248

7.246

7.246

7.246

gewone bedrijfsuitoefening

             
               

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Saldo van baten en lasten

2.960

0

7.254

7.248

7.246

7.246

7.246

Baten

Omzet Moederdepartement

In deze post is de bijdrage van het Ministerie van JenV opgenomen voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende, tarieven (kunnen) worden geheven aan de eindgebruiker.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing van de omzet moederdepartement voor 2019 en 2020 weergegeven.

Tabel 5.5.2 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)

Product

2019

2020

Omzet: Integriteit (Risicomeldingen, TIV, GSR, BIBOB,VOG)

– 8.987

0

Omzet: Gratie

977

453

Omzet: Naamswijziging

468

0

Omzet: GSR

1.061

728

Omzet: WPBR, WWM, BOA

2.771

2.363

Totaal

– 3.710

3.544

Omzet overige departementen

In de omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eindgebruiker worden geheven. Het betreft bijdragen vanuit de ministeries SZW en I&W voor de continue screening kinderopvang en taxibranche. Daarnaast is de bijdrage vanuit Ministerie van VWS voor de gratis VOG voor vrijwilligers (300.000) van € 4 mln. opgenomen.

Omzet derden

Deze geraamde omzet betreft de bij derden (particulieren en bedrijven) in rekening te brengen tarieven voor producten. De reeds eerder ingezette groei in het aantal verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen (VOG NP) is verwerkt in de raming voor 2020 en gelijk gehouden voor de jaren daarna.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing voor 2020 weergegeven.

Tabel 5.5.3 Overzicht omzet derden
     

PxQ

Product

   

(x € 1.000)

 

Aantal1

Tarief

2020

Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door

het Openbaar Bestuur (BIBOB)

275

700,00

193

Verklaring omtrent gedrag (VOG NP)2

1.150.000

33,85

38.928

Verklaring omtrent gedrag (VOG-RP)

5.100

207,00

1.056

Naamswijziging

1.680

835,00

1.403

Gedragsverklaring Aanbesteding3

8.000

75,00

600

Wet wapens en munitie (WWM)

310

80,00

25

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche bureaus (WPBR vergunningen)4

590

600,00

344

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche bureaus (WPBR leidinggevenden)

820

92,00

75

Totaal

   

42.703

1

Dit betreft alleen betaalde aantallen.

2

Het tarief voor de VOG bij aanvraag bij een gemeente bedraagt € 41,35

3

Opbrengst derden GVA is inclusief 40.000 extra exemplaren ad. € 1,–

4

Opbrengst derden WPBR vergunningen is inclusief 30.000 inkomsten uit de bestuurlijke boete

Lasten

Personele kosten

De personele kosten in 2020 en verder blijven stabiel ten opzichte van het jaar 2019.

Tabel 5.5.4 Personele kosten
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Eigen personeel

             

Kosten (x € 1.000)

16.826

22.223

22.223

22.225

22.226

22.226

22.226

Aantal FTE's

242

309

309

309

309

309

309

               

Extern personeel

             

Kosten (x € 1.000)

3.651

3.552

3.552

3.552

3.552

3.552

3.552

               

Overige P-kosten

             

Kosten (x € 1.000)

0

324

324

324

324

324

324

               

Totale kosten (x € 1.000)

20.477

26.099

26.099

26.101

26.102

26.102

26.102

Materiële kosten

De materiële kosten in 2020 en verder blijven stabiel ten opzichte van het jaar 2019.

Tabel 5.5.5 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Rekening Courant RHB 1 januari

10.419

10.279

8.271

8.271

8.271

8.271

8.271

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

56.036

43.426

50.680

50.675

43.426

43.426

43.426

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 54.924

– 43.426

– 43.426

– 43.426

– 43.426

– 43.426

– 43.426

2. Totaal operationele kasstroom

1.112

0

7.254

7.248

7.246

7.246

7.246

Totaal investeringen (–/–)

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

3. Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 1.252

– 2.008

– 7.254

– 7.248

– 7.246

– 7.246

– 7.246

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

 

Aflossing op leningen (–/–)

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

         

4. Totaal financieringskasstroom

– 1.252

– 2.008

– 7.254

– 7.248

– 7.246

– 7.246

– 7.246

5. Rekening Courant RHB 31 december

10.279

8.271

8.271

8.271

8.271

8.271

8.271

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De gepresenteerde eenmalige uitkering in 2018 (4) aan het moederdepartement heeft te maken met een terugstorting van het deel van het exploitatieresultaat 2017 dat boven de maximumomvang van het eigen vermogen uitkwam en de afroming van € 0,9 mln. De gepresenteerde eenmalige uitkering in 2019 (4) heeft te maken met het terugstorten van het deel van het exploitatieresultaat 2018 dat boven de maximumomvang van het eigen vermogen uitkwam. De gepresenteerde eenmalige uitkering in 2020 en verder (4) heeft te maken met het positief saldo van de baten en lasten.

Doelmatigheid

Tabel 5.5.6 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

               

Risicomeldingen

             

Aantal

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Doorlooptijd:

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

               

TIV

             

Aantal

947

800

800

800

800

800

800

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

89%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

99%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4 maanden

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

GSR

             

Aantal

543

700

700

700

700

700

700

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 weken

96%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

BIBOB

             

Tarief

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

Aantal

352

305

305

305

305

305

305

Omzet tarief (x 1.000)

€ 189

€ 193

€ 193

€ 193

€ 193

€ 193

€ 193

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

24%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

53%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Gratie

             

Aantal

1.120

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

84%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

             

Tarief (via gemeente)

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

Tarief (elektronisch)

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

Aantal

1.205.026

1.500.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

Omzet tarief (x 1.000)

€ 38.070

€ 33.850

€ 38.928

€ 38.928

€ 38.928

€ 38.928

€ 38.928

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

99%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

16%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Gratis VOG

             

Aantal

17.284

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Omzet overige departementen

€ 263

€ 4.240

€ 4.240

€ 4.240

€ 4.240

€ 4.240

€ 4.240

Doorlooptijd:

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

               

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

             

Tarief

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

Aantal

5.013

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Omzet tarief (x 1.000)

€ 1.018

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

43%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Naamswijziging

             

Tarief

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

Aantal

2.519

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Omzet tarief (x 1.000)

€ 1.522

€ 1.373

€ 1.403

€ 1.403

€ 1.403

€ 1.403

€ 1.403

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

99%

95%

98%

98%

98%

98%

98%

               

GVA

             

Tarief

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Aantal

8.964

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Omzet tarief (x 1.000)

€ 668

€ 490

€ 640

€ 640

€ 640

€ 640

€ 640

Afdracht overige departement

€ – 243

€ – 135

€ – 135

€ – 135

€ – 135

€ – 135

€ – 135

               

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW

n.v.t.

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Continue screening

             

Aantal

225.660

235.000

235.000

235.000

235.000

235.000

235.000

Omzet overige departementen

€ 392

€ 328

€ 328

€ 328

€ 328

€ 328

€ 328

               

WWM beroepen

             

Aantal

89

120

120

120

120

120

120

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

96%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

WWM ontheffingen

             

Tarief

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

Aantal

366

360

360

360

360

360

360

Omzet tarief (x 1.000)

€ 28

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

93%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

BOA, en BOA cat. Besluiten

             

Aantal

7.849

8.070

8.070

8.070

8.070

8.070

8.070

Doorlooptijd: % verzoek BOA art. 142 binnen 16 w.

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

BOD

             

Aantal

343

350

350

350

350

350

350

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

WPBR ondernemingen, WBP, EG verklaringen, Sancties

             

Tarief WPBR (vergunningen)

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

Aantal

859

850

850

850

850

850

850

Omzet tarief (x 1.000)

€ 436

€ 354

€ 354

€ 354

€ 354

€ 354

€ 354

Doorlooptijd: WPBR ondernemingen % binnen 13 weken

98%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % EG- verklaring binnen 13 weken

54%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % sancties binnen 13 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

WPBR leidinggevenden

             

Tarief

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

Aantal

1.101

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

Omzet tarief (x 1.000)

€ 95

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

94%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Generiek Deel

             

Antal FTE’s (exclusief externe inhuur) werkzaam bij Justis

252

309

309

309

309

309

309

Saldo van baten en lasten als percentage van de

totale baten

8%

0%

14%

14%

14%

14%

14%

Licence