Base description which applies to whole site

Artikel 1 Provinciefonds

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2021 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 10,1 mln. verlaagd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1 Totstandkoming uitgavenbedrag provinciefonds 2021 (bedragen x € 1.000)
   

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2021

 

2.483.429

Stand uitgavenbedrag eerste suppletoire begroting 2021

 

2.483.947

Stand uitgavenbedrag tweede suppletoire begroting 2021

 

2.552.024

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2021

  

1) Onderzoeken verdeelsystematiek

‒ 174

 

2) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2021

‒ 9.900

 

3) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2021

‒ 5

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 10.079

   

Stand uitgavenbedrag slotwet 2021

 

2.541.945

Waarvan uitgavenbedrag Onderzoeken verdeelsystematiek

 

176

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

2.423.793

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

117.976

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Onderzoeken verdeelsystematiek

Op het budget voor Onderzoeken verdeelsystematiek is een verplichting vastgelegd die over meerdere jaren tot betaling komt. Daardoor is in 2021 niet het volledige kasbudget uitgegeven.

2) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2021

De uitbetalingen aan provincies in 2021 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2021. Het gaat hierbij om een verschil van € 9,9 mln. Dit is een gevolg van het feit dat de corona steunmaatregelen, om provincies te compenseren op het terrein van het in stand houden van de regionale cultuursector, in 2021 nog niet uitgekeerd kon worden. Dit zal in 2022 alsnog gerealiseerd worden.

2) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2021

De uitbetalingen aan provincies in 2021 blijken iets lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2021. Dit is met name een gevolg van afrondingen.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2021 is het verplichtingenbedrag van het provinciefonds met € 9.000 verhoogd. De in de tabel weergegeven mutatie wordt onder de tabel nader verklaard.

Tabel 2 Totstandkoming verplichtingenbedrag provinciefonds 2021 (bedragen x € 1.000)
   

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2021

 

2.483.429

Stand verplichtingenbedrag eerste suppletoire begroting 2021

 

2.483.943

Stand verplichtingenbedrag tweede suppletoire begroting 2021

 

2.552.020

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2021

  

1) Onderzoeken verdeelsystematiek

10

 

2) Afboeken oude verplichting

‒ 1

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

9

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet 2021

 

2.552.029

Waarvan verplichtingenbedrag Onderzoeken verdeelsystematiek

 

360

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

2.433.693

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

117.976

De wijziging van het verplichtingenbedrag is het gevolg van deze mutaties:

1) Onderzoeken verdeelsystematiek

Op het budget voor Onderzoeken verdeelsystematiek is een verplichting vastgelegd die qua omvang iets hoger uitviel dan geraamd.

2) Afboeken oude verplichting

Deze mutatie hangt samen met het afboeken van een oude openstaande verplichting uit voorgaande jaren.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de tweede suppletoire begrotig 2021 worden de ontvangsten met € 10,1 mln. verlaagd.

Licence