Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

Budgettaire gevolgen

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 6 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

24.139

0

24.139

1.074

25.213

‒ 421

‒ 421

‒ 421

‒ 421

          

Uitgaven

24.139

0

24.139

1.074

25.213

‒ 421

‒ 421

‒ 421

‒ 421

          

Personele uitgaven

         

Eigen personeel

12.084

0

12.084

‒ 21

12.063

‒ 421

‒ 421

‒ 421

‒ 421

Inhuur externen

201

0

201

1.233

1.434

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Overige materiële uitgaven

11.854

0

11.854

‒ 138

11.716

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

In 2015 zijn de bijdragen voor de generieke kosten voor de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), op basis van de afname van 2015, structureel overgeheveld van de verschillende departementen naar de begroting Koninkrijksrelaties (IV). Groei of krimp in de afname (FTE en ICT-werkplekken) wordt via budgetoverhevelingen jaarlijks verrekend met de departementen. Dit betreft de structurele verrekening voor 2021-2026 voor de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Financiën, Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Per saldo krimpt dit budget met circa € 0,4 mln.

Zolang het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) nog niet is opgericht worden uitgaven via andere instrumenten uitgevoerd. Dit leidt tot een reallocatie van € 0,4 mln. naar dit instrument om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden.

Inhuur externen

Voor het ICT-project Netwerk op orde van de SSO CN dat in 2020 is gestart is circa € 0,8 mln. meer nodig dan oorspronkelijk begroot, omdat de investering te groot is om uit het reguliere investeringsbudget te bekostigen. Het project betreft de vervanging van het huidige netwerk naar een stabieler, betrouwbaarder en toekomstbestendiger netwerk. Hierdoor nemen ook de risico's op toekomstige problemen omtrent informatiebeveiliging af.

Zolang het COHO nog niet is opgericht worden uitgaven via andere instrumenten uitgevoerd. Dit leidt tot een reallocatie van € 0,4 mln. vanuit begrotingsartikel vier naar dit instrument en de departementale begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Zolang het COHO nog niet is opgericht worden uitgaven via andere instrumenten uitgevoerd. Dit leidt tot een reallocatie van € 0,2 mln. naar dit instrument om de uitgaven op de juiste manier te verantwoorden.

In 2020 heeft een overschrijding van € 0,3 mln. plaatsgevonden door een tegenvaller in de wisselkoers. Daarom wordt het budget in 2021 met € 0,3 mln. verlaagd. Bij ontwerpbegroting 2022 wordt hier compensatie voor gegeven uit de wisselkoersreserve.

Licence