Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 6. Apparaat

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 11 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

21.660

24.918

26.365

30.779

31.652

24.139

7.513

        

Uitgaven

20.556

24.972

26.696

29.879

30.335

24.139

6.196

        

Personele uitgaven

       

Eigen personeel

10.429

11.908

13.814

14.294

15.264

12.084

3.180

Inhuur externen

1.277

1.184

2.450

2.323

2.813

201

2.612

Overige personele uitgaven

3

0

0

0

0

0

0

        

Materiële uitgaven

       

Overige materiële uitgaven

8.847

11.880

10.432

13.262

12.258

11.854

404

        

Ontvangsten

747

1.452

1.992

1.063

7.073

0

7.073

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Uitgaven

Dit betreft de uitgaven van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), het Colleges Financieel Toezicht (Cft), Rijksvertegenwoordiger, de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS).

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van de SSO CN, Rijksvertegenwoordiger, Cft, TWO en het lokaal personeel van de VN-ACS. De stijging van de uitgaven aan eigen personeel wordt voornamelijk verklaard door toename van personele kosten bij SSO CN.

Inhuur externen

In 2021 loopt bij SSO CN het langdurige ICT-project Netwerk op Orde. Dit project is bedoeld om het huidige netwerk te vervangen en toe te werken naar een stabieler, betrouwbaarder en toekomstbestendiger netwerk. Tevens in gestart met de eerste fase van de implementatie van SAP. Gedurende dit jaar bleek dat er meer externe inhuur voor deze projecten benodigd was. Deze uitgaven zijn gedekt uit de ontvangsten die SSO CN kreeg van andere departementen. Daarnaast komt een deel van de externe inhuur in 2021 voort uit TWO.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Dit betreffen de uitgaven voor overige materiële posten van SSO CN, Cft, Rijksvertegenwoordiger, TWO en de VN-ACS. Hieronder vallen onder andere huisvestingskosten, ICT-kosten en communicatiekosten.

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten van SSO CN over 2021 uit de verrekening met de andere departementen. Verrekening vindt plaats op basis van toe- of afname van de basisdienstverlening en de specifieke dienstverlening van SSO CN. De meerontvangsten ten opzichte van de tweede suppletoire begroting zijn veroorzaakt door vervroegde ontvangsten van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. De meerontvangsten betreffen met name meerdere projecten die SSO CN voor hen heeft uitgevoerd. Daarnaast is bij SSO CN wisselkoersmeevaller (circa € 3,3 mln.) gerealiseerd. Dit wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

Licence