Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

0

0

0

7.583

7.583

5.000

0

0

0

          

Uitgaven

0

0

0

7.583

7.583

5.000

0

0

0

          

8.1 Wederopbouw

0

0

0

7.583

7.583

5.000

0

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

0

0

0

308

308

0

0

0

0

Opdrachten

         

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

4.275

4.275

4.000

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

KPSM

0

0

0

1.972

1.972

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

0

0

28

28

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 8 is 23,1% juridisch verplicht.

De Covid-19 pandemie heeft grote gevolgen voor het Caribisch gebied van het Koninkrijk. Eén van de gevolgen is dat de € 12,6 mln. die voor de wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden gereserveerd waren in 2020, niet tot uitgave zijn gekomen. Daarom zijn deze middelen doorgeschoven naar 2021 en 2022.

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft de middelen voor de wederopbouw die in 2020 niet tot uitgave zijn gekomen en die zijn doorgeschoven naar 2021. De inzet is om in 2021 de reparatie van de zeekabel, waarvoor deze subsidie dient, af te ronden.

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Dit betreft de middelen voor de wederopbouw die in 2020 niet tot uitgave zijn gekomen en die zijn doorgeschoven naar 2021. In 2021 wordt aan verschillende organisaties op Sint Maarten technische assistentie verleend om de wederopbouw te ondersteunen.

Een deel van deze middelen (€ 4 mln.) wordt bij eerste suppletoire begroting doorgeschoven naar 2022. De reden hiervoor is dat een aantal opdrachten die in het verleden zijn verplicht in 2022 ook nog tot uitgaven zullen leiden. Dit als gevolg van vetraging door COVID-19.

Bijdrage aan medeoverheden

KPSM

Dit betreft de middelen voor de wederopbouw die gereserveerd waren voor het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) in 2020 en niet tot uitgave zijn gekomen. Deze middelen zijn daarom doorgeschoven naar 2021.

Wederopbouw op Sint Eustasius

Dit betreft de middelen voor de wederopbouw die in 2020 niet tot uitgave zijn gekomen en die zijn doorgeschoven naar 2021.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

In 2020 is € 2 mln. aan middelen voor bijdragen aan internationale organisaties niet tot uitgave gekomen. Deze middelen zijn daarom doorgeschoven naar 2021. Er wordt door BZK technische assistentie geleverd aan verschillende organisaties om de wederopbouw te ondersteunen.

Een deel van deze middelen (€ 1 mln.) wordt bij eerste suppletoire begroting doorgeschoven naar 2022. De reden hiervoor is dat een aantal bijdragen die in het verleden zijn verplicht in 2022 ook nog tot uitgaven zullen leiden. Dit als gevolg van vetraging door COVID-19.

Licence