Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

Tabel 10 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

24.139

25.213

‒ 1.544

7.799

31.468

      

Uitgaven

24.139

25.213

‒ 1.544

7.799

31.468

      

Personele uitgaven

12.285

13.497

‒ 438

5.347

18.406

eigen personeel

12.084

12.063

‒ 398

4.181

15.846

inhuur externen

201

1.434

‒ 40

1.166

2.560

      

Materiële uitgaven

     

overige materiële uitgaven

11.854

11.716

‒ 1.106

2.452

13.062

      

Ontvangsten

0

0

0

2.891

2.891

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft de wisselkoersactualisatie over 2021 en een reallocatie van € 132.000 om een detachering in het kader van de bestuurlijke ontwikkeling van Caribisch Nederland op het juiste instrument te verantwoorden. Deze middelen komen van begrotingsartikel 4, binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk, naar dit instrument.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Er is sprake van een wisselkoersmeevaller op overige materiële uitgaven van circa € 1,1 mln. Deze wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

Overige mutaties

Personele uitgaven

Eigen personeel

Er wordt circa € 2,1 ingezet voor kosten van SSO CN. Dit wordt gedekt uit ontvangsten van SSO CN over 2021 voor specifieke dienstverlening.

Vanuit begrotingsartikel 7 wordt circa € 1,3 mln. overgeheveld naar dit instrument om de kosten van SSO CN voor het project Netwerk op orde en de implementatie van SAP te dekken.

Er wordt € 0,7 mln. gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar dit instrument, binnen hetzelfde begrotingsartikel, om uitgaven van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op het juiste instrument te verantwoorden.

Inhuur externen

Er wordt circa € 0,8 mln. ingezet voor SSO CN. Dit wordt gedekt uit ontvangsten die SSO CN krijgt van andere departementen. Groei of krimp in de afname (FTE en ICT-werkplekken) wordt via budgetoverhevelingen jaarlijks verrekend met de departementen.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Er wordt circa € 3,3 mln. gerealloceerd om de apparaatskosten voor het COHO op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen gaan van begrotingsartikel 4 dit naar dit instrument.

Er wordt € 0,7 mln. gerealloceerd van dit instrument naar personele uitgaven, binnen hetzelfde begrotingsartikel, om uitgaven van het Cft op het juiste instrument te verantwoorden.

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten van SSO CN over 2021 vanuit verrekening met andere departementen, op basis van afname bij SSO CN voor basisdienstverlening en specifieke dienstverlening.

Licence