Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 6 Apparaat

Op dit artikel is circa € 0,2 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 1,1 mln. minder uitgegeven en circa € 4,2 mln. meer ontvangen.

Toelichting

De verplichtingen van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) worden extra comptabel geboekt. hierdoor is een kleine overschrijding van het verplichtingenbudget ontstaan. Er is circa € 1,1 mln. minder uitgegeven, doordat de prognose van RCN op de personele kosten te hoog was ingeschat.

In tegenstelling tot vermeld in de Kamerbrief van 13 december 2021 zijn de ontvangsten voor artikel 6 hoger uitgevallen (circa € 4,2 mln.) dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2021(Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 35). De meerontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door wisselkoersmeevallers die bij RCN zijn behaald en de middelen die RCN heeft ontvangen van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

Licence