Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 15 Budgettaire gevolgen, artikel 6 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

26.365

24.933

24.139

21.623

21.623

21.305

21.305

        

Uitgaven

26.696

24.933

24.139

21.623

21.623

21.305

21.305

        

Personele uitgaven

16.264

13.488

12.285

10.894

10.894

10.576

10.576

waarvan eigen personeel

13.814

13.310

12.084

10.722

10.722

10.404

10.404

waarvan inhuur externen

2.450

178

201

172

172

172

172

Materiële uitgaven

10.432

11.445

11.854

10.729

10.729

10.729

10.729

waarvan overige materiële uitgaven

10.432

11.445

11.854

10.729

10.729

10.729

10.729

        

Ontvangsten

1.992

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Op dit artikel worden de apparaatsuitgaven voor de volgende organisaties begroot:

  • Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN);

  • Colleges financieel toezicht (Cft);

  • Vertegenwoordiging Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS) exclusief de uitgaven voor ambtelijk personeel die op hoofdstuk VII worden begroot;

  • Rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland (CN).

Daarnaast worden de vergoedingen voor leden van raden en commissies op dit artikel begroot.

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van de SSO CN, Rijksvertegenwoordiger CN, Cft en het lokaal personeel van de VN-ACS.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

De materiële uitgaven van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn hier opgenomen. De materiële uitgaven voor de SSO CN maken hier het merendeel van uit.

Licence