Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2022(7)

Mutaties2023(8)

Mutaties2024(9)

Mutaties2025(10)

Verplichtingen

 

351.329

 

351.329

‒ 14.685

336.644

‒ 29.813

‒ 17.943

‒ 43.965

‒ 40.518

Uitgaven

 

352.173

 

352.173

‒ 14.956

337.217

‒ 29.633

‒ 17.763

‒ 43.965

‒ 40.518

waarvan juridisch verplicht

    

98%

    

5.01

Apparaat

258.451

 

258.451

691

259.142

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

5.01.01

Staf Deltacommissaris

2.035

 

2.035

3

2.038

    

5.01.02

Apparaatskosten RWS

256.416

 

256.416

688

257.104

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

256.416

 

256.416

688

257.104

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

5.02

Overige uitgaven

74.581

 

74.581

5

74.586

‒ 324

‒ 324

‒ 315

‒ 148

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

72.745

 

72.745

‒ 310

72.435

‒ 315

‒ 315

‒ 315

‒ 148

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

72.745

 

72.745

‒ 310

72.435

‒ 315

‒ 315

‒ 315

‒ 148

5.02.02

Programma-uitgaven DC

1.836

 

1.836

315

2.151

‒ 9

‒ 9

  

5.03

Investeringsruimte

4.900

 

4.900

‒ 1.411

3.489

‒ 14.200

4.400

0

0

5.03.01

Programmaruimte

4.900

 

4.900

‒ 1.411

3.489

‒ 14.200

4.400

0

0

5.04

Reserveringen

14.241

 

14.241

‒ 14.241

0

‒ 14.459

‒ 21.189

‒ 43.000

‒ 39.720

5.04.01

Reserveringen

14.241

 

14.241

‒ 14.241

0

‒ 14.459

‒ 21.189

‒ 43.000

‒ 39.720

Ontvangsten

    

‒ 5.235

‒ 5.235

    

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

   

‒ 5.235

‒ 5.235

    
Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 14,7 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

5.01 Apparaat

De wijzigingen op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

5.02 Overige uitgaven

De wijzigingen op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 1,4 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren € 17,8 miljoen, een verhoging van € 7,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 25,2 miljoen en een verlaging van € 1 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen; Afsluitdijk, als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor deze kosten wordt de risicoreservering deels naar de periode 2021-2025 gehaald. Voor 2021 betreft dit een bedrag van € 27 miljoen.Een verlaging in 2021 van € 7,6 miljoen betreft het verschuiven naar latere jaren van de meevaller op het project Ruimte voor de rivier die in 2021 aan de investeringsruimte is toegevoegd.Daarnaast doen zich een aantal kleinere kasschuiven zich voor die per saldo leiden tot een verlaging van 2021 met € 1,6 miljoen.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Overboekingen binnen Deltafonds

Afsluitdijk, met name als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Ter financiering van deze kosten wordt € 120,1 miljoen ( waarvan € 27 miljoen in 2021) overgeboekt naar artikel 4.02 GIV/PPS.Aan artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid wordt ten behoeve van het project IJsseldelta fase 2 € 15,9 miljoen, waarvan € € 4,9 miljoen in 2021, vanuit Investeringsruimte toegevoegd. Een verhoging in 2021 van € 7,6 miljoen betreft het toevoegen aan de investeringsruimte van de projectmeevallers, met name op het project Ruimte voor de rivier. Daarnaast is € 0,7 miljoen van uit dit artikelonderdeel overgeboekt naar de overige artikelonderdelen binnen dit artikel, met name naar het onderdeel Reserveringen.

Overboekingen naar Hoofstuk XII

In de periode 2021-2024 wordt € 2,5 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2021, voor de financiering van de waterzuivering Bonaire opCaribisch Nederland vanuit de investeringsruimte naar artikel 13 op HXII overgeboekt.

5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 14,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren € 9,6 miljoen, een verhoging van € 6,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 30,8 miljoen en een verhoging van € 0,7 miljoen in verband met overboekingen binnen het artikel.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen aangepast op basis van de uitvoeringsplanning Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (€ 15,7 miljoen, Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (- € 4,1 miljoen), plastic zwerfafval rivieren (- € 2 miljoen).

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Naar artikel 1 Investeringen waterveiligheid Voor de uitvoering van het project Noordelijke Maasvallei en Paddenpol (integraal rivieren management) wordt naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid € 7,6 miljoen overgeboekt, waarvan € 3,1 miljoen in 2021. Daarnaast wordt € 1,5 miljoen aan het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen voor de realisatie van het project Betuweplan toegevoegd.Vanuit de beleidsreservering Stimulering Ruimtelijke adaptie wordt € 1,5 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen in 2021) naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) overgeboekt (artikel 1.03 Studiekosten). Het betreft middelen voor strategievorming, kennisontwikkeling en onderzoek, kennisdeling en leren. Voor de verdere ontwikkeling van het programma Integraal Rivieren Management (IRM) wordt € 1,4 miljoen (waarvan € 0,6 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering IRM op artikel 5.04 overgeboekt .

Naar artikel 2 Investeren zoetwatervoorzieningIn het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel 2.02 Overige investeren zoetwatervoorziening. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen. Naar artikel 7 Investeren in waterkwaliteitVoor uitvoering van het prgramma Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen wordt naar artikel 7.03 Studiekosten (MIRT onderzoek Delta Aanpak Waterkwaliteit) voor de periode 2021-2027 € 13,4 miljoen, waarvan € 3,4 miljoen in 2021 overgeheveld.€ 0,5 miljoen wordt in 2021 vanuit de beleidsreservering naar het uitvoeringsartikel 7.03 Studiekosten overgeheveld voor de financiering van de procesmatige ondersteuning van de studiegroep grondwater met betrekking tot de achtergrondstudie en uitvoering probleemanalyse.Daarnaast wordt € 0,4 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering naar het uitvoeringsartikel 7.02 Studiekosten overgeheveld voor onderzoek naar PFAS en andere opkomende stoffen in oppervlaktewater en grondwaterter onderbouwing van de regelgeving.

Licence