Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2022(7)

Mutaties2023(8)

Mutaties2024(9)

Mutaties2025(10)

Verplichtingen

 

29.166

 

29.166

7.399

36.565

‒ 4.776

43.147

27.000

29.325

Uitgaven

 

42.699

 

42.699

46.981

89.680

‒ 21.079

‒ 15.839

26.982

29.325

waarvan juridisch verplicht

    

41%

    

4.02

GIV/PPS

42.699

 

42.699

46.981

89.680

‒ 21.079

‒ 15.839

26.982

29.325

4.02.01

GIV/PPS

42.699

 

42.699

46.981

89.680

‒ 21.079

‒ 15.839

26.982

29.325

Ontvangsten

          
Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 verlaging met € 55,8 miljoen, een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 14,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds van € 48,6 miljoen.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verlaging ad € 53,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 73,7 miljoen en een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds in de periode 2021-2025 ad € 120,1 miljoen, waarvan € 27 miljoen in 2021.

Met name als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Vanuit de investeringsruimte wordt in de periode 2021-2025 € 120,1 mijoen aan het project Afsluitdijk toegevoegd, waarvan € 27 miljoen aan 2021.

Het tekort in 2020 ad € 53,8 miljoen is middels de verwerking van het saldo in mindering gebracht op het beschikbare bedrag 2021. Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen wordt in 2021 € 100,7 miljoen aan dit project toegevoegd (€ 73,7 miljoen middels een kasschuif binnen het project en € 27 miljoen als onderdeel van de toevoeging vanuit de investeringsruimte).

Licence