Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2022(7)

Mutaties2023(8)

Mutaties2024(9)

Mutaties2025(10)

Verplichtingen

 

120.090

 

120.090

51.037

171.127

‒ 23.119

‒ 26.500

‒ 55.781

10.468

Uitgaven

 

130.801

 

130.801

‒ 53.159

77.642

‒ 31.593

17.310

‒ 37.793

10.281

waarvan juridisch verplicht

    

51%

    

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

93.295

 

93.295

‒ 47.779

45.516

‒ 17.660

35.936

10.699

‒ 8.123

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

93.295

 

93.295

‒ 47.779

45.516

‒ 17.660

35.936

10.699

‒ 8.123

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

18.282

 

18.282

‒ 5.429

12.853

‒ 2.933

‒ 5.626

‒ 34.492

10.891

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

14.781

 

14.781

‒ 9.954

4.827

3.658

11.374

13.414

14.694

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

3.501

 

3.501

4.525

8.026

‒ 6.591

‒ 17.000

‒ 47.906

‒ 3.803

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

451

 

451

4.991

5.442

2.130

1.500

875

729

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

19.224

 

19.224

49

19.273

‒ 11.000

‒ 13.000

‒ 14.000

7.513

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

19.224

 

19.224

49

19.273

‒ 11.000

‒ 13.000

‒ 14.000

7.513

Ontvangsten

 

57

 

57

431

488

602

   

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

57

 

57

431

488

602

   
Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen bij de Voorjaarsnota bedraagt € 51 miljoen. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een technische verwerking van het saldo 2020 van € 52,5 miljoen. De overige € 1,5 miljoen is een verlaging veroorzaakt door diversere kleinere mutaties die gerelateerd zijn aan de hieronder aangegeven kasmutaties.

7.01 Realisatiepromgramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van het beschikbare bedrag bij de Voorjaarsnota met € 47,8 miljoen is met name het gevolg van een actualisatie van het programma Kaderrichtlijn water, dit resulteert in een verschuiving naar latere jaren van € 49 miljoen. De mijlpaal van het programma KRW blijft ongewijzigd 2027. De vertragingen betreffen met name het project UWDH (uiterwaarden van Wamel. Dreumel en Heerewaarden) is vertraagd. ivm een nieuw herontwerp omdat de oorspronkelijke ontwerp niet/beperkt bijdroegen aan de KRW doelstelling. Het project Wolderweide (ivm een latere aanbesteding en het verschuiven van de risico reservering naar een later jaar). Het project Loenensche Buitenpolder (verschuiving risicoreservering naar later jaar). Vispassages (oplevering met een jaar vertraagd en verschuiving van de risico reservering naar een later jaar). Project Beekmondingen (verschuiving risicoreservering naar een later jaar) en het project Hoeckelingsdam (vertraging start uitvoering met een jaar). Daarnaast is een verhoging van € 1,5 miljoen aangebracht als gevolg van de technische verwerking van het saldo van 2020.

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De verlaging van het beschikbare bedrag bij de Voorjaarsnota met € 5,4 miljoen is een gevolg van een verlaging van € 5,2 miljoen veroorzaakt door actualisatie van de uitvoeringsplanning van de projecten Grevelingen en Grote wateren en een verlaging van € 5,8 miljoen in verband met een bijdrage aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Fase 1. Marker Wadden. Tevens wordt een bedrag van € 1,2 miljoen overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat, voor de interne kosten van RWS voor de verkenning / planuitwerking 2e tranche Pragmatische Aanpak Grote Wateren. Daarnaast is een verhoging van € 4,7 miljoen aangebracht als gevolg van de technische verwerking van het saldo van 2020.

7.03 Studiekosten Waterkwaliteit

De beschikbare bedragen van dit artikelonderdeel zijn in overeenstemming gebracht met de geactualiseerde programmering MIRT-onderzoeken Waterkwaliteit.

Licence