Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

130.952

 

130.952

64.449

195.401

24.891

17.172

4.584

4.706

Uitgaven

 

113.779

 

113.779

40.498

154.277

5.985

15.043

‒ 3.145

8.442

           

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

58.791

 

58.791

13.029

71.820

18.747

‒ 1.553

‒ 21.047

‒ 8.188

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

58.791

 

58.791

13.029

71.820

18.747

‒ 1.553

‒ 21.047

‒ 8.188

           

7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

38.144

 

38.144

7.883

46.027

‒ 9.232

15.036

7.726

13.930

7.02.01

Aanleg waterkwaliteit

31.857

 

31.857

3.013

34.870

‒ 9.884

14.996

7.548

13.508

7.02.02

Planning waterkwaliteit

6.287

 

6.287

4.870

11.157

652

40

178

422

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.305

 

2.305

1.103

3.408

613

5

3

3

           

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

16.844

 

16.844

19.586

36.430

‒ 3.530

1.560

10.176

2.700

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

16.844

 

16.844

19.586

36.430

‒ 3.530

1.560

10.176

2.700

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

6.980

6.980

4.140

4.500

1.500

1.000

           

Ontvangsten

    

36

36

328

4

26

 

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 64,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 verhoging met € 90,6 miljoen, verplichtingenschuiven € -32,2 miljoen, overboekingen naar ministeries € -1,2 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 3,2 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 3,2 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,8 miljoen in 2023.

De verschuiving naar latere jaren van € -32,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak de Kaderrichtlijn Water € -16,3 miljoen, getij Grevelingen € -6,3 miljoen en waterzuivering € 4,5 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -5,1 miljoen.

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verlaging ad € -3,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven van uit latere jaren van € 15,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,5 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuif is het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen, conform afspraak met de EU, voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Derhalve wordt daar waar mogelijk versneld.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 22,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -14,4 miljoen, overboeking ministeries € -2,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 2,7 miljoen en overboekingen naar hoofdstuk XII € -1,5 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,3 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 22,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € -14,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak Ecologie Grote wateren € -6,2 miljoen, waterzuivering medicijnresten € 4,5 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € 3,7 miljoen.

Overboeking ministeries

Het betreft een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. Om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven is het wenselijk dat RVO-SBB al vanaf 2023 jaarlijks totaal 26 fte per jaar gefinancierd krijgt. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € 2 miljoen over naar LNV.

Overboekingen binnen deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;

  • De financiering van verdere uitvoering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt van uit artikel 5.04 reserveringen naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;

  • Het uitvoeren van een variantenstudie naar de mogelijkheden voor de beheersing van zoutwater bij het sluizencomplex Den Oever. wordt vanuit artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening € 1,1 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt.

Overboekingen naar hoofdstuk XII

De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;

  • In 2023 en 2024 wordt € 1,2 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII ter financiering van een bijdrage aan LTO voor bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De kennis en contacten van LTO zijn onmisbaar om in de diverse gebieden projecten te starten en de deelname van agrariërs te vergroten.

  • Een overboeking van € 0,3 miljoen ten behoeve van een opdracht aan RWS voor waterkwaliteit en kwantiteit welke op hoofdstuk XII wordt verantwoord

Artikel 7.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 18,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,3 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 0,5 miljoen en overboekingen van hoofdstuk XII € 3,4 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 18,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € -3,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak MIRT-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit en MIRT-onderzoek Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit 2023 wordt respectievelijk € -1,9 en €-1,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

Overboeking ministeries

De overboekingen ministeries betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen van ministerie van LNV aan het ministerie van IenW voor het monitoren van de zeewaterkwaliteit bij Caribisch Nederland.

Overboekingen binnen deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;

  • Voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt vanuit artikelonderdeel 5.04 Investeringsruimte € -2,4 miljoen, waarvan € -0,3 miljoen in 2023, overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;

  • € 0,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

Overboekingen naar hoofdstuk XII

De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;

  • Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 4,1 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee;

  • Een overboeking van € -7,5 miljoen waarvan ‒ 2,7 miljoen in 2023 voor de jaaropdracht RIVM.

  • € 2,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

  • Diverse kleinere mutatie per saldo € -0,3 miljoen.

Licence