Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

07

Investeren in waterkwaliteit

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

208.705

 

208.705

154.604

363.309

‒ 1.333

‒ 20.839

‒ 10.645

7.650

14.650

Uitgaven

 

185.990

 

185.990

‒ 15.091

170.899

‒ 28.914

83.166

40.180

22.922

14.650

            

07.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

102.665

 

102.665

‒ 22.032

80.633

‒ 34.409

73.710

16.562

3.405

 

07.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

102.665

 

102.665

‒ 22.032

80.633

‒ 34.409

73.710

16.562

3.405

 
            

07.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

67.152

 

67.152

‒ 13.127

54.025

3.285

8.675

23.925

19.517

14.650

07.02.01

Aanleg waterkwaliteit

59.596

 

59.596

‒ 7.173

52.423

3.285

8.675

23.925

7.650

14.650

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

100

 

100

 

100

     

07.02.02

Planning waterkwaliteit

7.556

 

7.556

‒ 5.954

1.602

   

11.867

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.637

 

1.637

‒ 740

897

     
            

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

16.173

 

16.173

20.068

36.241

2.210

781

‒ 307

  

07.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

16.173

 

16.173

20.068

36.241

2.210

781

‒ 307

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.340

 

4.340

4.153

8.493

     
            

Ontvangsten

 

328

 

328

‒ 298

30

‒ 4

‒ 26

   

07.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

328

 

328

‒ 298

30

‒ 4

‒ 26

   

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 154,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 106,0 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 44,7 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,2 miljoen en overboekingen van HXII € 3,0 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 106 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Verplichtingenschuif

De verplichtingenschuif is met name het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen conform afspraak met de EU voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Met deze mutatie, € 46,9 miljoen naar voren halen vanuit latere jaren, wordt de begroting in lijn met de planning gebracht. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 2,2 miljoen.

Overboekingen van HXII

€ 3,0 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW-maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01. Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Ter financiering van de Campagne waterbewust leven wordt € 0,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 waar deze uitgaven worden verantwoord. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,7 miljoen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 32,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 59,3 miljoen, Overboeking binnen het Deltafonds € 4,5 miljoen en een desaldering van 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 33,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 13,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 24,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € -35,4 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € - 2,7 miljoen en een desaldering van € 0,1 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 24,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € - 35,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak project Grevelingen € - 11,9 miljoen, Grote wateren € - 5,1 miljoen, waterzuivering medicijnresten € - 8,7 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € - 9,7 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Voor het project duurzame visserij is in de Bestuursovereenkomst Verduurzaming visserij IJsselmeer van 14 december 2020 en bijbehorende Annex afgesproken dat de financiële afhandeling van de saneringsregeling via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt. De bijdrage vanuit IenW ad € 1,3 miljoen wordt, in afwachting van de overboeking naar LNV overgeboekt naar de reservering PAGW (artikel 5.04). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € 0,6 miljoen.

Artikel 7.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 20,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 3,1 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen van hoofdstuk XII € 1,9 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,4 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 20,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € - 3,1 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Dit betreft met name onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen en onderzoek Stoffen en waterketen.

Overboeking ministeries

Het betreft een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen overgeboekt naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het onderzoek Koeien & kansen Bedrijfswaterwijzer.

Overboekingen van HXII

De belangrijkste mutatie betreft de Opdracht voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven (€ 2,9 miljoen). Voor deze uitvoering geeft RWS een programmasubsidie af conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,9 miljoen.

Licence