Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 10 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 59 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in Waterkwaliteit is € -41 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

  • MIRT-onderzoeken € -44 miljoen.Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.

  • Kader Richtlijn Water € 11 miljoen De hogere realisatie betreft een saldo van Een hogere verplichtingenrealisatie (€ 17 miljoen), omdat een verplichting met betrekking tot Kaderrichtlijn Water Maas eerder dan voorzien aangegaan kon worden en een vertraging bij de grondverwerving van het programma Kader Richtlijn Water € -6 miljoen).

  • Bijdrageregeling medicijnenresten € -7 miljoen De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdrachtverstrekkingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. Het betreft meerjarig vastgelegde verplichtingen met de volgende partijen: Waterschap Aa en Maas. Waterschap Rijnen IJssel. Waterschap de Dommel. Wetenschapsbedrijf LimburgStichting Waternet. Hoogheemraadschap van Rijnland. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hoogheemraadschap HollandNoorderkwartier en Gemeenlandshuis Delft.

  • Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -2 miljoen.

Uitgaven

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is € -4 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht.

  • Bijdrageregeling medicijnresten € -3 miljoen In het afgelopen jaar zijn meerjarige verplichtingen aangegaan met verschillende waterschappen hoogheemraadschappen en stichtingen. De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdrachtverstrekkingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. De werkzaamheden die gepland stonden voor eind 2021 zullen eerst in begin 2022 .gerealiseerd worden (€ -3 miljoen).

  • Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) € -1 miljoen Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen, het werken in de geest van de Omgevingswet en de complexiteit van de samenwerking tussen Rijk en regio zijn activiteiten vertraagd. Het niet gerealiseerde budget schuift door naar latere jaren.

7.03 Studiekosten

Op dit artikelonderdeel is € -7 miljoenminder geraliseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.

Licence