Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

120.090

171.127

‒ 49.859

‒ 14.139

107.129

Uitgaven

 

130.801

77.642

1.374

‒ 23.857

55.159

waarvan juridisch verplicht

97%

   

86%

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

93.295

45.516

1.071

‒ 17.425

29.162

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

93.295

45.516

1.071

‒ 17.425

29.162

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

18.282

12.853

303

‒ 1.664

11.492

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

14.781

4.827

‒ 226

‒ 493

4.108

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.501

8.026

529

‒ 1.171

7.384

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

451

5.442

468

1.474

7.384

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

     

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

19.224

19.273

0

‒ 4.768

14.505

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

19.224

19.273

0

‒ 4.768

14.505

Ontvangsten

 

57

488

 

44

532

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

57

488

 

44

532

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 64 miljoen. Hiervan is € - 49,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 14,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verlaging met € -14,1 miljoen. Bij het artikelonderdeel Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water zal in 2021 ca € -7,4 miljoen niet verplicht worden. De reden hiervoor betreft vertraging bij beekmondingen in Limbrug als gevolg van het hoogwater deze zomer en vertraging bij de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam, omdat de samenwerking met de alliantie Markermeer meer tijd nodig heeft. De overige verplichtingenmutaties zijn overeenkomstig de hier onder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 22,5 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 23,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Bij het artikelonderdeel investeren waterkwaliteit zal door diverse oorzaken in 2021 ca € -17,4 miljoen niet uitgegeven worden. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2022. De reden voor de lagere realisatie betreft de PAS problematiek, gevolgen COVID-19, Hoogwater Limburg en vertraging bij aanbestedingen. De projecten betreffen: Elsterbuitenwaarden (PAS), Cortenoever (PAS), project DOEN (Covid), Natuurvriendelijke oevers Maashaven en Drijvend Groenbuizenpad, diverse beekmondingen in Limburg (Hoogwater), project Hoecklingen en het project Wolderwijd (aanbesteding vertraagd).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

  • Vanwege vertragingen bij de uitvoering van de projecten PFAS in bodem, studiegroep Grondwater en de maatregelen voor in de keten van de medicijnrestaanpak (onder andere door lange voorbereidingstijd voor het verstrekken van opdrachten en COVID-19 schuift € -1 miljoen door naar 2022.

  • Als gevolg van de langlopende discussies met betrekking tot de nieuwe regels rondom «kleine SPUKs» heeft de uitvoering van de projecten Nutriënten Gewasbeschermingsmiddelen vertraging opgelopen. Hierdoor schuift € -1,4 miljoen door naar 2022.

  • De uitvoering van projecten in het kader van Microplastics hebben vertraging opgelopen waardoor een bedrag van € -1,9 miljoen doorschuift naar 2022.

  • Naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien), € -0,2 miljoen overgeboekt.

  • Diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie ad € -0,3 miljoen.

Licence