Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

463.056

 

463.056

50.171

513.227

12.059

12.197

12.195

12.307

                   

Uitgaven

463.056

 

463.056

50.171

513.227

12.059

12.197

12.195

12.307

waarvan juridisch verplicht

93%

 

93%

           
                   

Opdrachten

6.842

 

6.842

‒ 1.083

5.759

31

29

27

79

- gereedstelling

6.842

 

6.842

‒ 1.083

5.759

31

29

27

79

Personele uitgaven

445.369

 

445.369

42.083

487.452

10.300

10.316

10.316

10.373

- waarvan eigen personeel

427.381

 

427.381

34.846

462.227

9.364

9.364

9.364

9.423

- waarvan externe inhuur

     

2.135

         

- waarvan overige personele exploitatie

17.988

 

17.988

5.102

23.090

936

952

952

950

Materiële uitgaven

10.845

 

10.845

9.171

20.016

1.728

1.852

1.852

1.855

- waarvan instandhouding infrastructuur

                 

- waarvan overige materiële exploitatie

10.845

 

10.845

9.171

20.016

1.728

1.852

1.852

1.855

                   

Apparaatsontvangsten

4.376

 

4.376

3.693

8.069

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 42,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar. Dit betreft onder andere een overheveling van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 14,2 miljoen) en van Binnenlandse Zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten (€ 9,0 miljoen). Ook vindt er een overheveling plaats van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 3,5 miljoen), het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 3,2 miljoen), het programma Grenzen & Veiligheid (€ 2,0 miljoen) en van de Nederlandse Bank voor hoog risico beveiliging (€ 2,5 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd (€ 6,0 miljoen) omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.

Materiële uitgaven

Het budget voor de materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 9,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 3,7 miljoen) en van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 0,8 miljoen) het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 0,9 miljoen) en voor het programma Grenzen & Veiligheid (€ 1,0 miljoen).

Licence