Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1 Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kennisontwikkeling (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.834

0

1.331.834

0

1.331.834

0

0

0

0

          

Uitgaven

331.834

0

331.834

0

331.834

0

0

0

0

          

Subsidies (regelingen)

331.834

0

331.834

‒ 13.880

317.954

‒ 17.030

‒ 24.220

‒ 22.730

‒ 20.840

Onverdeeld pijler 1

331.834

0

331.834

‒ 13.880

317.954

‒ 17.030

‒ 24.220

‒ 22.730

‒ 20.840

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

13.880

13.880

17.030

24.220

22.730

20.840

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage OCW

0

0

0

3.300

3.300

4.800

8.950

7.950

6.950

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage SZW

0

0

0

200

200

1.700

4.450

3.950

2.450

NGF - project Transitie naar innovatief en toekomstbestendigonderwijs bijdrage OCW

0

0

0

10.380

10.380

10.530

10.820

10.830

11.440

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 4 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.834

0

1.331.834

0

1.331.834

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.331.834

0

1.331.834

0

1.331.834

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget in 2021 van € 331,8 mln heeft € 13,9 mln betrekking op de voorwaardelijke toekenningen aan de projecten Leven lang ontwikkelen en Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs. Het percentage juridisch verplicht is daarmee 4%.

Toelichting

Verplichtingen

Er zijn voor pijler 1 Kennisontwikkeling voorwaardelijke toekenningen gedaan voor een bedrag van € 124,3 mln ten behoeve van de projecten Leven lang ontwikkelen en Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

Van het geraamde bedrag van € 1,331 mld aan verplichtingen is een bedrag van € 1,207 mld nog niet (voorwaardelijk) toegekend aan projecten.

Uitgaven

Subsidies

De kasmiddelen van in totaal € 13,9 mln in 2021 voor de voorwaardelijke toekenningen zijn overgeheveld naar de categorie Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken. Voor een nadere toelichting zie onder Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Het bedrag van € 124,3 mln aan voorwaardelijke toekenning is conform de verdeling in tabel 5 verdeeld over het project Leven lang Ontwikkelen en het project Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

Het voorstel Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen (LLO) investeert in het personaliseren van een digitaal scholingsoverzicht. Deze investering voorziet in een behoefte bij werkgevers en werknemers aan een overzicht van het aanbod van scholing en daarvoor beschikbare financieringsmogelijkheden.

Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

Het voorstel transitie naar innovatief en toekomsbestendig onderwijs investeer in een nationaal onderwijslab. Het Nationaal Onderwijslab wordt als een publieke voorziening opgezet om een impuls te geven aan de innovatie van digitale leer- en hulpmiddelen.

Tabel 5 NGF-projecten Kennisontwikkeling (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW

Voorwaardelijke toekenning

3,3

4,8

8,95

7,95

6,95

0

0

31,9

SZW

Voorwaardelijke toekenning

0,2

1,7

4,45

3,95

2,45

0

0

12,8

Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

OCW

Voorwaardelijke toekenning

10,38

10,53

10,82

10,83

11,44

12,27

13,33

79,6

Totaal toekenningen Kennisontwikkeling

  

13,9

17,0

24,2

22,7

20,8

12,3

13,3

124,3

waarvan

OCW

Voorwaardelijke toekenning

13,7

15,3

19,8

18,8

18,4

12,3

13,3

111,5

waarvan

SZW

Voorwaardelijke toekenning

0,2

1,7

4,5

4,0

2,5

0,0

0,0

12,8

Reserveringen

Naast bovenstaande voorwaardelijke toekenningen is er voor de projecten ook een bedrag gereserveerd van € 108 mln.

Tabel 6 Reserveringen Kennisontwikkeling (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW

22,5

SZW

22,5

Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

OCW

63,0

Totaal reservering Kennisontwikkeling

 

108,0

waarvan

OCW

85,5

waarvan

SZW

22,5

Zie Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds van 09 april 2021 (Kamerstuk 35 570-XIX, nr. I) voor een nadere toelichting.

Licence