Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Beleidsartikel 2 Research & development (R&D) en innovatie

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Research & development (R&D) en innovatie (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

‒ 121.000

1.210.833

0

0

0

0

          

Uitgaven

331.833

0

331.833

‒ 12.100

319.733

0

0

0

0

          

Subsidies (regelingen)

331.833

0

331.833

‒ 17.950

313.883

‒ 77.380

‒ 125.860

‒ 156.390

‒ 113.190

Onverdeeld pijler 2

331.833

0

331.833

‒ 17.950

313.883

‒ 77.380

‒ 125.860

‒ 156.390

‒ 113.190

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

5.850

5.850

77.380

125.860

156.390

113.190

NGF - project AiNed bijdrage EZK

0

0

0

0

0

13.200

22.000

26.400

17.600

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie bijdrage EZK

0

0

0

3.650

3.650

18.250

21.900

21.900

7.300

NGF - project Health-RI bijdrage EZK

0

0

0

2.200

2.200

4.400

6.600

6.600

2.200

NGF - project QuantumDeltaNL bijdrage EZK

0

0

0

0

0

33.600

61.800

84.600

73.800

NGF - project RegMed XB bijdrage EZK

0

0

0

0

0

7.930

13.560

16.890

12.290

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

‒ 121.000

1.210.833

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

‒ 121.000

1.210.833

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget in 2021 van € 319,7 mln heeft € 5,9 mln betrekking op de voorwaardelijke toekenningen aan de projecten Groenvermogen van de Nederlandse economie en Health-RI. Het percentage juridisch verplicht is daarmee 2%.

Toelichting

Verplichtingen

Vanuit het NGF is voor € 121 mln aan verplichtingen overgeheveld naar de EZK-begroting voor de uitvoering van de volgende projecten (zie ook Tabel 9):

  • AiNed (€ 44 mln);

  • QuantumDeltaNL (€ 54 mln);

  • RegMed XB (€ 23 mln).

Daarnaast zijn voor 5 projecten voorwaardelijke toekenningen gedaan voor een bedrag van in totaal € 400,3 mln.

Van de resterende verplichtingenruimte van € 1,21 mld is derhalve een bedrag van € 821 mln nog niet (voorwaardelijk) toegekend.

Uitgaven

Subsidies

De kasmiddelen van in totaal € 12,1 mln in 2021 voor de toekenningen en de voorwaardelijke toekenningen zijn overgeheveld naar de categorie Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken. Voor een nadere toelichting zie onder Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofstukken

Het bedrag van € 121 mln aan toekenningen en € 400,3 mln aan voorwaardelijke toekenningen is verdeeld over de onderstaande projecten, zoals weergegeven in tabel 9 NGF-projecten Research & development (R&D) en innovatie. Het kasbedrag voor de projecten AiNed (€ 4,4 mln), QuantumDeltaNL (€ 5,4 mln) en RegMed XB (€ 2,3 mln) in 2021 is overgeheveld naar de EZK-begroting voor de uitvoering van deze projecten.

AiNed

Aan het project AiNed is € 44 mln toegekend voor een start met de ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects)-labs, het AI-talentprogramma, de Europese kennisnetwerken en de Europese innovatieprogramma’s. Daarnaast is € 44 mln voorwaardelijk toegekend ten behoeve van de vervolgfinanciering van deze activiteiten. Dit wordt toegekend als het programma voldoende voortgang op de KPI’s en programma-uitvoering laat zien.

Groenvermogen van de Nederlandse economie

Aan het project Groenvermogen van de Nederlandse economie is voorwaardelijk € 73 mln toegekend. Het doel van het voorstel is om toepassingen van groene waterstof versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie. Wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan, worden de middelen definitief toegekend.

Health-RI

Aan het project Health-RI is € 22 mln voorwaardelijk toegekend voor de financiering van de eerste fase van het programma. Het voorstel Health-RI investeert in (i) de ontwikkeling van een geïntegreerde, nationale gezondheidsdata- en onderzoeksinfrastructuur, (ii) het wegnemen van sociale en organisatorische belemmeringen door middel van een afsprakenstelsel, (iii) een centraal punt voor data-uitgifte. Het doel is om innovatie in de life sciences and health-sector te stimuleren door data van Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, kennisinstellingen, organisaties in de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen en bedrijven te standaardiseren en met elkaar te verbinden. Het voorstel richt zich op het delen en gebruiken van (onderzoeks)data.

QuantumDeltaNL

Aan het project QuantumDeltaNL is € 54 mln toegekend voor de uitvoering van de eerste fase van het project. Daarnaast is € 228 mln voorwaardelijke toegekend. Het voorstel QuantumDeltaNL richt zich op het versterken van Nederlands quantum-ecosysteem, door te investeren in (1) quantumcomputing, (2) quantumnetwerken en (3) quantumsensing. Quantum is een ontwikkelende technologie, die een ‘game-changer’ kan zijn op het gebied van rekenkracht en daarmee voor nieuwe verdienmodellen en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan zorgen. Door quantumtechnologie kunnen in de toekomst mogelijk veel veiligere netwerken en communicatie tot stand gebracht worden.

RegMed XB

Het voorstel RegMed XB investeert in de bouw van vier pilotfabrieken voor de verdere ontwikkeling van regeneratieve gezondheidszorg. Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelf herstellend vermogen van ons lichaam. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gentherapie en (stam)celtherapie. Het doel van RegMed XB is enerzijds op lange termijn chronische ziekten te kunnen voorkomen of genezen, en anderzijds het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt. Aan het project is € 23 mln toegekend voor de financiering van de eerste fase. Daarnaast is voorwaardelijk € 33 mln toegekend voor het overige deel van het project.

Tabel 9 NGF-projecten Research & development (R&D) en innovatie (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

20211

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

AiNed

EZK

Toekenning

4,4

8,8

13,2

13,2

4,4

 

44,0

Voorwaardelijke toekenning

 

4,4

8,8

13,2

13,2

4,4

44,0

  

Totaal AiNed

4,4

13,2

22,0

26,4

17,6

4,4

88,0

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

Toekenning

       

Voorwaardelijke toekenning

3,7

18,3

21,9

21,9

7,3

 

73,0

  

Totaal Groenvermogen

3,7

18,3

21,9

21,9

7,3

 

73,0

Health-RI

EZK

Toekenning

       

Voorwaardelijke toekenning

2,2

4,4

6,6

6,6

2,2

 

22,0

  

Totaal Health-RI

2,2

4,4

6,6

6,6

2,2

 

22,0

QuantumDeltaNL

EZK

Toekenning

5,4

10,8

16,2

16,2

5,4

 

54,0

Voorwaardelijke toekenning

 

22,8

45,6

68,4

68,4

22,8

228,0

  

Totaal QuantumDeltaNL

5,4

33,6

61,8

84,6

73,8

22,8

282,0

RegMed XB

EZK

Toekenning

2,3

4,6

6,9

6,9

2,3

 

23,0

Voorwaardelijke toekenning

 

3,3

6,7

10,0

10,0

3,3

33,3

  

Totaal RegMed XB

2,3

7,9

13,6

16,9

12,3

3,3

56,3

Totaal Toekenningen R&D&I

  

18,0

77,4

125,9

156,4

113,2

30,5

521,3

waarvan

EZK

Toekenning

12,1

24,2

36,3

36,3

12,1

0,0

121,0

waarvan

EZK

Voorwaardelijke toekenning

5,9

53,2

89,6

120,1

101,1

30,5

400,3

1

De kasbedragen van de toekenningen in 2021 (in totaal € 12,1 mln) zijn overgeheveld naar de EZK-begroting, beleidsartikel 2.

Reserveringen

Naast bovenstaande toekenningen en voorwaardelijke toekenningen is er voor 4 projecten gezamenlijk ook een bedrag van € 833 mln gereserveerd.

Tabel 10 Reserveringen Research & development (R&D) en innovatie (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

AiNed

EZK

188

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

265

Health-RI

EZK

47

QuantumDeltaNL

EZK

333

Totaal reservering R&D&I

EZK

833

Zie Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds van 09 april 2021 (Kamerstuk 35 570-XIX, nr. I) voor een nadere toelichting.

Licence