Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

3.484.285

0

3.484.285

14.858

3.499.143

9.352

1.657

‒ 4.878

‒ 12.425

          

Uitgaven

3.484.285

0

3.484.285

14.858

3.499.143

9.352

1.657

‒ 4.878

‒ 12.425

          

Inkomensoverdrachten

         

Wajong

3.387.878

0

3.387.878

17.358

3.405.236

11.852

4.157

‒ 4.878

‒ 12.425

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Re-integratie Wajong

96.407

0

96.407

‒ 2.500

93.907

‒ 2.500

‒ 2.500

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

28.416

28.416

0

0

0

0

          

Ontvangsten

         

Restituties

0

0

0

28.416

28.416

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 14,9 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 28,4 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2021 100,00%.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

  • Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de verwachte uitkeringslasten Wajong in de periode van 2021 tot en met 2023 naar boven bijgesteld en vanaf 2024 naar beneden. De voornaamste reden voor de opwaartse bijstelling is dat het aandeel werkenden in de oWajong en de Wajong2010 in 2020 is gedaald, waardoor de hoogte van de gemiddelde uitkering stijgt. Dit effect wordt gedempt door een hoger dan verwachte uitstroom in de Wajong2010. Vanaf 2024 zorgt deze uitstroom per saldo voor een daling van de uitkeringslasten die in 2025 oploopt tot -/- € 12,4 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

  • Op basis van verwachtingen van het UWV is het re-integratiebudget voor 2021 naar beneden bijgesteld (-/- € 2,5 miljoen).

Ontvangsten

  • In 2020 is aan het UWV voor de Wajong uitkeringslasten meer bevoorschot dan daadwerkelijk is uitgegeven. Dit bedrag wordt in 2021 ontvangen van UWV (€ 23,8 miljoen)

  • Er is in 2020 een hoger bedrag aan UWV bevoorschot dan daadwerkelijk aan re-integratie is uitgegeven. Dit bedrag wordt in 2021 ontvangen van UWV (€ 4,6 miljoen).

Licence