Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

10.722

0

10.722

‒ 6

10.716

‒ 6

‒ 6

‒ 6

‒ 6

          

Uitgaven

10.722

0

10.722

‒ 6

10.716

‒ 6

‒ 6

‒ 6

‒ 6

          

Inkomensoverdrachten

         

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

722

0

722

‒ 6

716

‒ 6

‒ 6

‒ 6

‒ 6

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Scholingsexperiment WGA

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,0 duizend bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2021 6,70%.

Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering Caribisch Nederland

 • De begrotingsraming voor de ongevallenverzekering Caribisch Nederland is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens licht neerwaarts bijgesteld voor 2021 (-/- € 6,0 duizend).

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 3 arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

10.746.341

0

10.746.341

‒ 49.296

10.697.045

32.454

121.422

182.658

198.849

          

Uitgaven

10.746.341

0

10.746.341

‒ 49.296

10.697.045

32.454

121.422

182.658

198.849

          

Inkomensoverdrachten

         

WAO

3.334.925

0

3.334.925

‒ 20.559

3.314.366

‒ 19.688

‒ 18.965

‒ 17.248

‒ 15.824

IVA

3.505.081

0

3.505.081

‒ 88.506

3.416.575

‒ 92.904

‒ 98.593

‒ 103.920

‒ 107.860

WGA

3.203.380

0

3.203.380

50.826

3.254.206

90.605

148.803

180.126

179.024

WAZ

88.220

0

88.220

‒ 80

88.140

‒ 146

‒ 128

‒ 96

‒ 70

WGA eigenrisicodragers

355.793

0

355.793

‒ 6.121

349.672

‒ 6.120

‒ 6.121

‒ 6.121

‒ 6.121

WAO nominaal

46.319

0

46.319

4.037

50.356

16.644

24.817

28.789

29.552

IVA nominaal

49.254

0

49.254

2.973

52.227

17.913

31.198

42.168

49.690

WGA nominaal

44.308

0

44.308

7.411

51.719

21.513

38.161

52.647

63.387

WAZ nominaal

1.242

0

1.242

83

1.325

422

623

696

684

WGA eigenrisicodragers nominaal

4.985

0

4.985

759

5.744

2.014

3.350

4.462

5.149

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

110.911

0

110.911

‒ 500

110.411

1.500

‒ 2.500

0

0

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

1.923

0

1.923

381

2.304

701

777

1.155

1.238

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 49,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: WAO

 • Op basis van de januarinota van het UWV is de raming neerwaarts bijgesteld (-/- € 20,6 miljoen). DIt komt voor de helft door een iets lagere gemiddelde uitkering en voor de andere helft door een lager aantal herleide uitkeringsjaren. Deze mutaties werken ook meerjarig door.

Inkomensoverdrachten: IVA

 • Op basis van de januarinota van het UWV is de raming neerwaarts bijgesteld (-/- € 87,5 miljoen). Voor het grootste deel komt dit door een lager dan verwacht aantal uitkeringen in 2020. Dit werkt ook door in het verwachte aantal uitkeringen in later jaren. Ook de gemiddelde uitkering komt in 2021 en verder iets lager uit.

 • Het wetsvoorstel waarbij het oordeel van de bedrijfsarts leidend zou worden bij de re-integratieverslag (RIV) toets is controversieel verklaard en daarom niet eerder dan per 1 juli 2022 uitvoerbaar. Dit leidt tot een besparing omdat dit wetsvoorstel tot enige extra WIA-instroom zou leiden (-/- € 1,0 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA

 • Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2021 naar boven bijgesteld (€ 57,4 miljoen). De aantrekkende conjunctuur van de afgelopen jaren zorgt voor meer werkenden en daarmee (met vertraging) voor meer instroom in de arbeidsongeschiktheid. De eerdere raming hield hier onvoldoende rekening mee. Het aantal uitkeringen in de WGA komt hierdoor (meerjarig) hoger uit.

 • Het wetsvoorstel waarbij het oordeel van de bedrijfsarts leidend zou worden bij de re-integratieverslag (RIV) toets is controversieel verklaard en daarom niet eerder dan per 1 juli 2022 uitvoerbaar. Dit leidt tot een besparing omdat dit wetsvoorstel tot enige extra WIA-instroom zou leiden (-/- € 3,3 miljoen).

 • Het wetsvoorstel om WGA-gerechtigden na hervatten van werk 5 jaar niet te herbeoordelen is door het UWV onuitvoerbaar verklaard. De uitwerking is daarna stopgezet. De gereserveerde middelen vallen nu vrij (-/- € 3,3 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WAZ

 • Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2021 licht naar beneden bijgesteld -/- € 0,1 miljoen. De WAZ neemt in omvang steeds verder af, omdat de toegang tot de regeling per 2004 is afgesloten. Ten opzichte van de vorige raming is het aantal uitkeringen licht naar beneden bijgesteld voor 2021. De hoogte van de gemiddelde uitkering is in zeer geringe mate neerwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WGA ER

 • Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2021 naar beneden bijgesteld (-/- € 6,1 miljoen). Het aandeel eigen risicodragers voor de WGA is afgenomen t.o.v. de eerdere raming. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

 • Op basis van verwachtingen van het UWV is het budget voor 2021 naar beneden bijgesteld (-/- 2,5 miljoen).

 • Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van begrotingsgefinancierd (artikel 99) naar premiegefinancierd (€ 2,0 miljoen).

Nominaal

 • Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 15,6 miljoen.

Licence