Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten

Budgettaire gevolgend van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.484.285

3.499.143

43.781

24.082

3.567.006

      

Uitgaven

3.484.285

3.499.143

43.781

24.082

3.567.006

      

Inkomensoverdrachten

     

Wajong

3.387.878

3.405.236

43.775

50.896

3.499.907

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Re-integratie Wajong

96.407

93.907

6

‒ 26.814

67.099

      

Ontvangsten

0

28.416

0

78

28.494

      

Ontvangsten

     

Restituties

0

28.416

0

78

28.494

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 67,9 miljoen. Hiervan is € 43,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 24,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,1 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2021 naar boven bijgesteld (€ 50,9 miljoen). Dit komt voornamelijk door hogere uitgaven voor de Vereenvoudiging Wajong dan verwacht bij de invoering van het wetsvoorstel.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2021 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2021 daarom met ‒ € 8,9 miljoen verlaagd.

  • 2. Het budget wordt met ‒ € 17,9 miljoen verlaagd omdat het UWV vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) baten heeft ontvangen voor re-integratieprojecten uit het verleden. Hierdoor is de bevoorschotting van 2021 naar beneden bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor het feitelijke re-integratiebudget van het UWV in 2021.

Ontvangsten

  • 1. Er zijn meer terugontvangsten bij de Wajong dan eerder geraamd bij de begroting 2022 (€ 0,1 miljoen).

Licence