Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

140.839

118.237

259.076

4.773

263.849

‒ 5.896

‒ 18.253

‒ 28.961

‒ 33.660

          

Uitgaven

142.369

110.952

253.321

4.773

258.094

‒ 5.896

‒ 18.253

‒ 28.961

‒ 33.660

          

Inkomensoverdrachten

         

IOW

114.418

0

114.418

3.785

118.203

‒ 5.846

‒ 18.351

‒ 29.063

‒ 33.660

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

107

0

107

0

107

0

0

0

0

Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven

314

0

314

‒ 150

164

‒ 50

98

102

0

Subsidies (regelingen)

         

Experimenten 50+

0

0

0

16

16

0

0

0

0

Overige subsidies algemeen

1.530

0

1.530

0

1.530

0

0

0

0

Coordinatie Crisisdienstverlening

0

7.275

7.275

0

7.275

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Scholing WW

26.000

0

26.000

1.122

27.122

0

0

0

0

Crisisdienstverlening

0

103.677

103.677

0

103.677

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 4,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2021 100,00%.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

 • 1. De raming van de IOW-uitgaven voor 2021 is met € 3,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van het feit dat de uitgaven in 2020 uiteindelijk hoger zijn uitgevallen dan bevoorschot aan UWV (€ 3,6 miljoen). Dit bedrag wordt in 2021 nabetaald.

 • 2. Voor 2022 en verder zijn de geraamde uitkeringslasten naar beneden bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van de naar beneden bijgestelde werkloosheidsverwachtingen van het CPB (cumulatief -/- € 79,4 miljoen). Ook leidt het herijken van de besparing als gevolg van private aanvullingen op WW-uitkeringen (PAWW) op de nieuwe begrotingsstanden tot een lagere IOW-raming (cumulatief -/- € 23,2 miljoen). Het inkomen dat mensen ontvangen uit hun PAWW-uitkering wordt in mindering gebracht op hun IOW-uitkering. Dit heeft een neerwaarts effect op de IOW-uitkeringslasten. De omvang van deze besparing is afhankelijk van het aantal mensen met een IOW-uitkering. Omdat de raming van het aantal IOW-uitkeringen naar boven is bijgesteld ten opzichte van de vorige keer dat de besparing is becijferd, wordt deze besparing nu groter ingeschat. Dit resulteert in een meevaller.

Inkomensoverdrachten: Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven

 • 1. Het recht op de uitkering vanuit deze regeling start vanaf het beëindigen dienstverband. Een aantal dienstverbanden werd later beëindigd dan vooraf verwacht, hierdoor verschuiven de uitgaven in de tijd. Om beter aan te sluiten bij het kasritme is er een budgettair neutrale kasschuif gedaan van 2021 (-/- € 0,2 miljoen) en 2022 (-/- € 0,1 miljoen) naar 2023 en 2024.

Subsidies, opdrachten en bijdragen aan ZBO's/RWT's

 • 1. Van het overgebleven budget subsidies experimenten 50+ in 2020 is er € 16,0 duizend via de eindejaarsmarge aan de begroting 2021 toegevoegd. Dit is een reservering voor het geval SZW in het ongelijk wordt gesteld bij een bezwaarzaak. Dit betreft een bezwaarzaak m.b.t een subsidieaanvraag die lager is vastgesteld, omdat niet aan alle subsidievoorwaarden is voldaan.

 • 2. In 2020 heeft het UWV meer uitgegeven aan scholing vanuit het scholingsbudet WW dan is bevoorschot (€ 1,1 miljoen), dit bedrag wordt in 2021 nabetaald.

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

6.540.477

0

6.540.477

‒ 1.244.861

5.295.616

‒ 943.988

‒ 710.085

‒ 430.145

‒ 45.975

          

Uitgaven

6.540.477

0

6.540.477

‒ 1.244.861

5.295.616

‒ 943.988

‒ 710.085

‒ 430.145

‒ 45.975

          

Inkomensoverdrachten

         

WW

6.449.130

0

6.449.130

‒ 1.243.060

5.206.070

‒ 951.291

‒ 726.557

‒ 459.385

‒ 103.525

WW nominaal

91.347

0

91.347

‒ 1.801

89.546

7.303

16.472

29.240

57.550

          

Ontvangsten

309.423

0

309.423

‒ 49.941

259.482

‒ 49.861

‒ 49.875

‒ 50.261

‒ 51.029

          

Ontvangsten

         

Ufo

305.149

0

305.149

‒ 50.000

255.149

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 50.000

Ufo nominaal

4.274

0

4.274

59

4.333

139

125

‒ 261

‒ 1.029

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1.244,9 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 50,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

 • 1. De raming van de WW-uitkeringslasten voor 2021 is met -/- € 1.244,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het verwerken van realisatiecijfers van WW-volumes over 2020 en 2021. Op basis hiervan is de raming van het aantal mensen met een betaalde WW-uitkering in 2021 naar beneden bijgesteld (-/- € 1.141,3 miljoen). Ook zijn de overige WW-lasten naar beneden bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (-/- € 62,6 miljoen). Daarnaast is de uitkeringshoogte voor 2021 licht naar beneden bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (-/- € 40,1 miljoen).

 • 2. Ook voor 2022 en verder is er een meevaller op de WW-uitkeringslasten. Dit komt voornamelijk doordat de CPB-raming van de werkloze beroepsbevolking voor deze jaren naar beneden is bijgesteld (cumulatief -/- € 1.403,3 miljoen).

 • 3. Het UWV heeft momenteel niet de capaciteit om de calamiteitenregeling in werking te laten treden. Dit betekent een besparingsverlies in 2021 en 2022 van jaarlijks € 1,0 miljoen.

Nominaal

 • 1. Als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, valt de nominale ontwikkeling -/- € 1,8 miljoen lager uit dan eerder verwacht.

Ontvangsten: UFO

 • 1. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. De raming van de ontvangsten uit verhaal is vanaf 2021 structureel naar beneden bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van het UWV (-/- € 50,0 miljoen).

Nominaal

 • 1. Als gevolg van bovenstaande mutaties van de UFO-ontvangsten (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers, valt de nominale ontwikkeling € 0,1 miljoen hoger uit dan verwacht.

Licence