Base description which applies to whole site
+

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

356.475

408.250

764.725

‒ 39.801

724.924

‒ 18.217

‒ 2.842

‒ 2.642

‒ 2.437

          

Uitgaven

380.487

408.250

788.737

‒ 3.831

784.906

‒ 4.142

‒ 2.642

‒ 2.642

‒ 2.437

          

1. Passend sport- en beweegaanbod

360

0

360

0

360

0

0

0

0

Subsidies

360

0

360

0

360

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

360

0

360

0

360

0

0

0

0

          

4. Sport verenigt Nederland

380.127

408.250

788.377

‒ 3.831

784.546

‒ 4.142

‒ 2.642

‒ 2.642

‒ 2.437

Subsidies

166.527

158.250

324.777

‒ 3.986

320.791

‒ 4.347

‒ 2.847

‒ 2.847

‒ 2.642

Sportakkoord

76.482

158.250

234.732

‒ 269

234.463

‒ 545

‒ 475

‒ 475

‒ 270

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

79.185

0

79.185

‒ 3.072

76.113

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

‒ 3.072

Kennis en innovatie

10.860

0

10.860

‒ 645

10.215

‒ 730

700

700

700

Inkomensoverdrachten

13.778

0

13.778

0

13.778

0

0

0

0

Financiële voorziening topsporters

13.778

0

13.778

0

13.778

0

0

0

0

Opdrachten

3.722

0

3.722

‒ 50

3.672

0

0

0

0

Sportakkoord

3.402

0

3.402

‒ 82

3.320

0

0

0

0

Kennis en innovatie

220

0

220

‒ 80

140

0

0

0

0

Overige

100

0

100

112

212

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.727

0

2.727

205

2.932

205

205

205

205

Dopingautoriteit

2.727

0

2.727

205

2.932

205

205

205

205

Bijdragen aan medeoverheden

192.983

250.000

442.983

0

442.983

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

182.586

8.000

190.586

0

190.586

0

0

0

0

Sportakkoord

10.397

242.000

252.397

0

252.397

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

325

0

325

0

325

0

0

0

0

Dopingbestrijding

325

0

325

0

325

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

65

0

65

0

65

0

0

0

0

Sportakkoord

65

0

65

0

65

0

0

0

0

          

Ontvangsten

740

8.000

8.740

63.000

71.740

15.000

15.000

15.000

15.000

Overige

740

8.000

8.740

63.000

71.740

15.000

15.000

15.000

15.000

Toelichting
4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Op dit instrument is een taakstelling van € 3,1 miljoen verwerkt om, vooruitlopend op verwachte onderuitputting, problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave te veel verkregen compensatie.

Licence