Base description which applies to whole site
+

3.5 Artikel 5 Jeugd

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

117.426

3.500

120.926

126.508

247.434

‒ 9.245

‒ 8.335

‒ 7.060

‒ 6.989

          

Uitgaven

117.426

3.250

120.676

131.508

252.184

‒ 9.245

‒ 8.335

‒ 7.060

‒ 6.989

          

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

117.426

3.250

120.676

131.508

252.184

‒ 9.245

‒ 8.335

‒ 7.060

‒ 6.989

Subsidies

106.705

3.250

109.955

6.698

116.653

‒ 9.750

‒ 8.835

‒ 7.560

‒ 7.489

Kennis en informatiebeleid

11.347

‒ 250

11.097

514

11.611

1.300

1.300

1.300

1.300

Jeugdbeleid

54.617

3.500

58.117

‒ 7.567

50.550

‒ 4.069

‒ 3.075

‒ 1.785

‒ 1.749

Jeugdstelsel

40.741

0

40.741

13.751

54.492

‒ 6.981

‒ 7.060

‒ 7.075

‒ 7.040

Overige

0

0

 

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.140

0

9.140

2.011

11.151

505

500

500

500

Kennis en informatiebeleid

1.679

0

1.679

234

1.913

0

0

0

0

Jeugdbeleid

7.461

0

7.461

1.277

8.738

5

0

0

0

Jeugdstelsel

0

0

0

500

500

500

500

500

500

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.359

0

1.359

0

1.359

0

0

0

0

Overige

1.359

0

1.359

0

1.359

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

123.000

123.000

0

0

0

0

Overige

0

0

0

123.000

123.000

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

222

0

222

‒ 201

21

0

0

0

0

Overige

222

0

222

‒ 201

21

0

0

0

0

          

Ontvangsten

9.182

2.500

11.682

0

11.682

0

0

0

0

Overige

9.182

2.500

11.682

0

11.682

0

0

0

0

Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 3 miljoen. overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUK betreft de financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Voor de uitwerking van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter, waaronder een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers jeugdhulp, zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze tegemoetkomingsregeling is een bedrag van € 3,6 miljoen overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, die de regeling per 1-1-2021 uitvoert. Het aantal aanvragen voor deze regeling oversteeg in de eerste periode van 2021 reeds de totale raming (>2000 aanvragen). Daarom is een aanvullend bedrag van € 2 miljoen beschikbaar. 

Voor de financiering van het jeugdpakket, is € 3,5 miljoen toegevoegd aan dit budget. De middelen worden ingezet voor laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid, in coronatijd1.

Verder is voor de dekking van de taakstellende onderuitputting circa € 1 miljoen ingezet vanuit dit hoofdbudget. Daarnaast is er € 5 miljoen als technische mutatie overgeheveld van de verplichtingenruimte 2021 naar 2020, ten behoeve van het vastleggen van (meerjarige) verplichtingen.

De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk de (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

Jeugdstelsel

Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen weer volledig beschikbaar zijn.

Verder is er € 3,5 miljoen van het uitvoeringsbudget van de Jeugdautoriteit overgeboekt naar het personeelsbudget en € 0,5 miljoen naar het hoofdbudget opdrachten jeugdstelsel. Ook is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies kennis en informatiebeleid. Tot slot is er circa € 1 miljoen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting.

Bijdragen aan medeoverheden

Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 3 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.

Verder stelt het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problemen in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt2. Hiervan is € 120 miljoen beschikbaar gemaakt voor Specifieke Uitkeringen onder dit hoofdbudget. De overige middelen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.

Ontvangsten

Voor een deel van de financiering van het jeugdpakket, is er € 2,5 miljoen van de ontvangsten overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies jeugdbeleid (zie aldaar).

1

Kamerstukken II 2020/2021 35420, nr. 207

2

Kamerstukken II 2020/2021 31839, nr. 774

Licence